Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie obiektowe i skryptowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-106-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Oleksik Paweł (oleksik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna paradygmat obiektowy i posługuje się podstawową terminologią. OS2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W002 Zna podstawową składnię języka Python i jej semantykę. OS2A_W12, OS2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W003 Zna model obiektowy realizowany w Pythonie. OS2A_W12, OS2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W004 Zna hierarchię wbudowanych typów danych oraz ich właściwości. OS2A_W12, OS2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować proste hierarchie klas. OS2A_U24, OS2A_U23, OS2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U002 Potrafi zdefiniować w Pythonie nowe typy danych (klasy) i profilować ich właściwości. OS2A_U24, OS2A_U23 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U003 Umie zastosować elementy programowania funkcyjnego. OS2A_U24, OS2A_U23 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_U004 Umie zapisać algorytmy za pomocą składni języka Python. OS2A_U24, OS2A_U23 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna paradygmat obiektowy i posługuje się podstawową terminologią. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową składnię języka Python i jej semantykę. - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna model obiektowy realizowany w Pythonie. - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna hierarchię wbudowanych typów danych oraz ich właściwości. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować proste hierarchie klas. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zdefiniować w Pythonie nowe typy danych (klasy) i profilować ich właściwości. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zastosować elementy programowania funkcyjnego. - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie zapisać algorytmy za pomocą składni języka Python. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Podstawy.

  • Programowanie obiektowe: podstawowe koncepcje, paradygmat obiektowy, pojęcia.
  • Programowanie skryptowe: kompilatory vs. interpretery; wady i zalety programowania skryptowego.
  • Język Python – przykład skryptowego, obiektowego języka programowania.

 2. Środowisko programowania.

  • Standardowy interpreter i środowisko programistyczne.
  • Podstawowa składnia i typy danych języka Python.
  • Narzędzia wspomagające programistów.

 3. Podstawy języka Pyton.

  • Koncepcja zmiennej w Pythonie, semantyka instrukcji podstawienia, garbage collector.
  • Podstawowe instrukcje sterujące.
  • Definiowanie funkcji; sposoby przekazywania parametrów.
  • Wybrane moduły z biblioteki standardowej; przestrzenie nazw.
  • Tworzenie i importowanie modułów.
  • Obsługa wyjątków.
  • Przegląd wbudowanych typów danych.
  • Elementy programowania funkcyjnego.

 4. Programowanie obiektowe w języku Python.

  • Definiowanie klas; podstawowe metody specjalne.
  • Dynamiczne właściwości obiektów.
  • Metody specjalne i implementacja protokołów.

 5. Prosty interfejs GUI

  • Moduł Tkinter.
  • Zasady programowania sterowanego zdarzeniami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Po prostu Python”, Chris Fehily

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak