Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wizualizacja danych środowiskowych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-109-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na efektywną wizualizację opisanych i zanalizowanych zjawisk przyrodniczych OS2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do wizualizacji danych wielowymiarowych OS2A_U08 Kolokwium
M_U002 potrafi planowac i przeprowadzac symulacje komputerowe, interpretowac uzyskane wyniki i wyciagac wnioski OS2A_U16 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy o metodach i narzędziach informatycznych do wizualizacji danych Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na efektywną wizualizację opisanych i zanalizowanych zjawisk przyrodniczych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do wizualizacji danych wielowymiarowych + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi planowac i przeprowadzac symulacje komputerowe, interpretowac uzyskane wyniki i wyciagac wnioski + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy o metodach i narzędziach informatycznych do wizualizacji danych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
-
Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Znaczenie wizualizacji danych środowiskowych
2. Podstawowe pakiety oprogramowania do wizualizacji danych powierzchniowych i przestrzennych
3. Podstawowe typy zobrazowań zmienności danych jednowymiarowych
4. Typy zobrazowań zmienności danych powierzchniowych
5. Wizualizacja danych przestrzennych
6. Wizualizacja wielowymiarowych procesów zależnych od czasu (procesów dynamicznych)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 100% oceny z ćwiczeń (kolokwia + projekty)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza matematyczna i informatyczna zakresu matematyki studiów I stopnia Ochrona Środowiska, podstawowa znajomość systemów GIS

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręczniki i dokumentacje wykorzystywanego oprogramowania

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wymagane jest by student samodzielne przeprowadził wizualizację różnych typów danych w wybranych pakietach do przestrzennej analizy danych (co najmniej 6 różnych typów danych)