Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe systemy pomiarowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-110-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Młynarczuk Mariusz (mlynar@agh.edu.pl)
mgr inż. Hamuda Grzegorz (gha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Cianciara Aleksander (alexc@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych OS2A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii, biologii, geochemii środowiska OS2A_W10 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym OS2A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski OS2A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych - - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie biotechnologii, biologii, geochemii środowiska - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Program laboratorium
• Budowa prostego systemu pomiarowego z wykorzystaniem pakietu oprogramowania laboratoryjnego,
• Symulator pomiarów z wykorzystaniem pakietu oprogramowania laboratoryjnego
• Zapoznanie się z interfejsem komunikacyjnym na przykładzie RS232
• akwizycja danych pomiarowych z multimetru, zapoznanie się w notacją inżynierską,
• pomiar wielkości elektrycznych (prąd, napięcie) z wykorzystaniem systemu komputerowego, dobór zakresów pomiarowych,
• pomiar wielkości nieelektrycznych, przekształcenie na wielkość elektryczną,
• statystyczne opracowanie wyników pomiarów, szacowanie błędów pomiarowych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Przygotowanie do zajęć 33 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 30% oceny z wykładu + 70% oceny z laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z fizyki, umiejętność szacowania błędów pomiarów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nawrocki W. – Komputerowe systemy pomiarowe”, wyd WKŁZ.
Parchański J. – Miernictwo elektryczne i elektroniczne
Dokumentacja karty pomiarowej „Advantech PCI-1710"
LabView User Manual

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak