Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Opracowywanie Programów Ochrony Środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-201-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad konstruowania programów ochrony środowiska. OS2A_W06, OS2A_W02, OS2A_W04 Kolokwium
M_W002 Student zna podział zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej i ich odpowiedzialność w opracowywaniu poś. OS2A_W06, OS2A_W02, OS2A_W04 Kolokwium
M_W003 Student zna aspekty związane z możliwością udziału społeczeństwa, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wykorzystywane w opracowywaniu programów ochrony środowiska. OS2A_W09, OS2A_W06, OS2A_W02, OS2A_W04 Prezentacja
M_W004 Student potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich. OS2A_U19 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wskazać inne dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, w publicznie dostępnych wykazach, służące opiniowaniu (przed uchwaleniem) programów ochrony środowiska. OS2A_U03, OS2A_U01 Prezentacja
M_U002 Student potrafi sporządzić elementy programu ochrony środowiska. OS2A_U03, OS2A_U01 Prezentacja,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność uwzględniania celów ekologicznych, priorytetów ekologicznych, poziomów celów długoterminowych, rodzajów i harmonogramu działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów ekologicznych, mechanizmów prawno-ekonomiczne i środków finansowych w opracowywaniu poś. OS2A_K04, OS2A_K02, OS2A_K06 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad konstruowania programów ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podział zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej i ich odpowiedzialność w opracowywaniu poś. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna aspekty związane z możliwością udziału społeczeństwa, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wykorzystywane w opracowywaniu programów ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
M_W004 Student potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną podejmowanych działań inżynierskich. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wskazać inne dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, w publicznie dostępnych wykazach, służące opiniowaniu (przed uchwaleniem) programów ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzić elementy programu ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność uwzględniania celów ekologicznych, priorytetów ekologicznych, poziomów celów długoterminowych, rodzajów i harmonogramu działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów ekologicznych, mechanizmów prawno-ekonomiczne i środków finansowych w opracowywaniu poś. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Cel i podstawy prawne sporządzania Programów Ochrony Środowiska – poś, Wytyczne rządowe dla poś, Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w trakcie realizacji poś, Materiały źródłowe dla sporządzenia diagnozy stanu środowiska, jako elementu poś, niezbędnego do sformułowania celów ekologicznych i priorytetowych kierunków działań, Wpływ Polityki Ekologicznej, programów zwiększania lesistości kraju, programów rolno-środowiskowych, programów dostosowawczych, Planu Gospodarki Odpadami, Planów Zagospodarowania Przestrzennego na poś,

Ćwiczenia projektowe:

Omówienie zasad opracowywania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, omówienie specyfiki poś poszczególnych szczebli, terenowe organy administracji rządowej i ich kompetencje w sporządzaniu/nadzorze opracowywania programów ochrony środowiska. Omówienie systemu ekonomiczno-finansowego i jego rola w ochronie środowiska, opłaty, dopłaty, kredyty (pomostowe), dotacje, pożyczki, ubezpieczenia ekologiczne – źródła finansowania – instrumenty ekonomiczno-finansowe w programach ochrony środowiska.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Udział w wykładach 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z testu jednokrotnego wyboru, z wiedzy przekazanej w ramach wykładów i ćwiczeń, średnia ważona z uzyskanych ocen (60% wykład, 40% ćwiczenia)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagane wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień ochrony środowiska
Obowiązkowe zaznajomienie się z prawnymi aspektami zamieszczonymi na stronach: www.mos.gov.pl www.abc.com.pl www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Polityki Ekologiczne Państwa
Poskrobko B., Górka K., Radecki W., 1995, Ochrona środowiska, Warszawa PWE
Lipiński A., 2001, Elementy prawa ochrony środowiska, Zakamycze
Górski M., Kierzkowska J., M., 2005, Prawo ochrony środowiska, WSIiNSP, Bydgoszcz
Jendrośka J., Bar M., 2005, Prawo ochrony środowiska, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław
www.abc.com.pl/Prawo-Srodowisko
BIP –przykładowe wojewódzkie poś
Wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Środowiska (aktualizowany spis : www.wios.tarnow.pl/n1/tekst/bms.htm)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

ZALICZENIE (test) obejmujący zagadnienia teoretyczne dotyczące podstaw prawa ochrony środowiska, instrumentów ochrony środowiska i konieczności realizowania Polityki Ekologicznej Państwa, do konstruowania modeli i programów ochrony środowiska, obowiązki władz publicznych dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego obecnych i przyszłych pokoleń, współczesnemu i przyszłym pokoleniom, międzynarodowe zobowiązania/wymogi Polski nakazujące opracowywanie poś, elementy prawa Wspólnot Europejskich i jego implementacja, elementy aquis communatire i kazusy dotyczące poś opisane w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości, programy działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska.
kolokwia pisemne obejmujące odpowiedzi ustne na ćwiczeniach wykazujące umiejętność korzystania z portali prawniczych i wskazywania zasad ochrony środowiska i zasad PEP, zasad sporządzania poś
przygotowanie podstaw prawnych i procedur zastosowanych do zatwierdzenia/opiniowania określonego poś
przygotowanie obrony przykładowego poś – opracowanie sprawozdania dotyczącego problemów związanych z poś w konkretnym przypadku środowiskowym