Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biotechnologia w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-204-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Osoby prowadzące:
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw biotechnologii. OS2A_W18, OS2A_W06, OS2A_W11, OS2A_W01, OS2A_W03 Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania procesów fizjologiczno-biochemicznych drobnoustrojów w ochronie środowiska. OS2A_W07, OS2A_W06, OS2A_W11, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W03 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie opracowywania procesu biotechnologicznego. OS2A_W18, OS2A_W06, OS2A_W11, OS2A_W01, OS2A_W03 Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować konstrukt genowy. OS2A_U04, OS2A_W18, OS2A_U21, OS2A_U02, OS2A_W03 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi wyjaśnić najważniejsze procesy biotechnologiczne w ochronie środowiska. OS2A_U06, OS2A_W11, OS2A_U02, OS2A_W03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi opracować zagadnienie na podstawie danych literaturowych. OS2A_U12, OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U11, OS2A_U05, OS2A_W03, OS2A_U13 Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. OS2A_U06, OS2A_K07, OS2A_U07, OS2A_K02, OS2A_K01, OS2A_K05 Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw biotechnologii. + + + + - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania procesów fizjologiczno-biochemicznych drobnoustrojów w ochronie środowiska. + + + + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie opracowywania procesu biotechnologicznego. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować konstrukt genowy. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyjaśnić najważniejsze procesy biotechnologiczne w ochronie środowiska. - + + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi opracować zagadnienie na podstawie danych literaturowych. - + + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. - - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Definicje i dziedziny zastosowań biotechnologii (rys historyczny, zakres i znaczenie nowoczesnej biotechnologii).
 2. Podstawowe pojęcia biotechnologiczne.
 3. Drobnoustroje i biokatalizatory w biotechnologii.
 4. Najważniejsze procesy biochemiczne i ich zastosowanie w procesach biotechnologicznych. Opracowywanie i optymalizacja procesów biotechnologicznych.
 5. Sposoby pozyskiwania drobnoustrojów do procesów biotechnologicznych metodami naturalnymi i sztucznymi.
 6. Podstawy inżynierii genetycznej.
 7. Hodowle drobnoustrojów i ich zastosowanie w biotechnologii.
 8. Kryteria podziału bioreaktorów, ich typy i sposoby praktycznego zastosowania.

Ćwiczenia audytoryjne:

 1. Regulacja i sterowanie biotechnologicznymi metodami oczyszczania ścieków.
 2. Bioregeneracja gleb i wód gruntowych.
 3. Zasady przygotowania konstruktów genomowych.
 4. Organizmy transgeniczne i ich zastosowanie w ochronie środowiska.
 5. Dezodoryzacja gazów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Warunki aseptyczne w biotechnologii, typy hodowli drobnoustrojów, zakładanie i prowadzenie hodowli.
 2. Wpływ warunków procesowych w bioreaktorach na przykładzie fermentacji alkoholowej drożdży.
 3. Skrining, ze środowiska, mikroorganizmów zdolnych do utylizacji odpadów ropopochodnych.
 4. Immobilizacja biokatalizatorów i jej zastosowanie w konstruowaniu bioreaktorów.
 5. Bioaugmentacja i jej zastosowanie w ochronie środowiska.
 6. Biodegradacja w utylizacji odpadów.

Ćwiczenia projektowe:

 1. Biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków – osad czynny, złoża biologiczne, biomembranowe oczyszczanie ścieków, fermentacja metanowa ścieków, usuwanie związków organicznych i nieorganicznych, procesy biohydrometalurgiczne.
 2. Biotechnologiczna utylizacja odpadów (biogaz, kompostowanie).
 3. Przygotowanie konstruktów genomowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 115 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (CL), audytoryjnych (CA), projektowych (CP) i oceny z wiedzy z wykładu, kończącego się egzaminem (W) tzn. (CL+CA+CP+W)/4

Wymagania wstępne i dodatkowe:
 1. Podstawy fizjologii i genetyki.
 2. Podstawy biochemii.
 3. Podstawy mikrobiologii.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA PODSTAWOWA:

 1. Chmiel A. (1998): Biotechnologia – podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Wydawnictwo PWN, Warszawa
 2. Błaszczyk M. K. (2007): Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo PWN, Warszawa
 3. Jędrczak A. (2007): Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo PWN, Warszawa4. Klimiuk E., Łebkowska M. (2004): Biotechnologia w ochronie środowiska. Wydawnictwo PWN, Warszawa
 4. Miksch K. (1995): Biotechnologia środowiskowa część I i II. Fundacja Ekologiczna „Silesia”, Katowice
 5. Łabużek S. i in. (red.) (2002): Biotechnologia mikroorganizmów – wybrane zagadnienia. WUŚ, Katowice

LITERATURA POMOCNICZA:

 1. Russel S. (1990): Biotechnologia. Wydawnictwo PWN, Warszawa
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak