Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Opracowywanie Pozwoleń Zintegrowanych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-205-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Adamiec Ewa (eadamiec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna Dyrektywę IPPC i ma wiedzę w zakresie działalności objętych pozwoleniem zintegrowanym OS2A_W17, OS2A_W08, OS2A_W21 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) OS2A_W17 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować pozwolenia zintegrowane w przemyśle energetycznym do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt, hutnictwie i przemyśle metalurgicznym, chemicznym i gospodarce odpadami. OS2A_K09, OS2A_U20, OS2A_U19 Kolokwium,
Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i dokonać analizy wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. OS2A_K06, OS2A_K07, OS2A_K09, OS2A_U20, OS2A_U21 Kolokwium,
Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna Dyrektywę IPPC i ma wiedzę w zakresie działalności objętych pozwoleniem zintegrowanym + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opracować pozwolenia zintegrowane w przemyśle energetycznym do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt, hutnictwie i przemyśle metalurgicznym, chemicznym i gospodarce odpadami. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zebrać i przeanalizować odpowiednie dane i dokonać analizy wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Dyrektywa IPPC
Rodzaje działalności objęte pozwoleniem zintegrowanym
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
Graniczne wielkości emisji
Najlepsza dostępna technika BAT
Pozwolenia zintegrowane w przemyśle energetycznym do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt
Pozwolenia zintegrowane w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym.
Pozwolenia zintegrowane w przemyśle mineralnym.
Pozwolenia zintegrowane w przemyśle chemicznym.
Pozwolenia zintegrowane w gospodarce odpadami.

Ćwiczenia projektowe:

Student wykonuje następujące projekty:
Opracowanie przykładowych pozwoleń zintegrowanych dla
przemysłu energetycznego do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt, hutnictwa, przemysłu metalurgicznego, chemicznego i/lub gospodarki odpadami.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 40% oceny z egzaminu i 60% oceny z ćwiczeń projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zagadnień z ochrony środowiska, inżynierii środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wybrane aspekty oddziaływań środowiskowych, pozwolenia zintegrowane, analiza ryzyka, przeglądy ekologiczne i programy dostosowawcze. J. SZYMAŃSKI, T. PODGAJNIAK, MICHAŁ BEHNKE
Pozwolenia zintegrowane –nowy instrument w ochronie środowiska. Problemy, wątpliwości, dylematy. J. SZYMAŃSKI, R. POCHYLUK
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r.w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz,. 1055) wydanego na podstawie art. 201 ust.2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak