Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Internetowa obsługa urzędu
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-206-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Piórkowski Adam (pioro@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student poznaje zagadnienia związane z przetwarzaniem dokumentów OS2A_W06 Egzamin
M_W002 Student poznaje zasady tworzenia aplikacji internetowych OS2A_W14, OS2A_W06 Egzamin
M_W003 Student poznaje przykładowe rozwiązania składujące i analizujące dokumenty w Internecie OS2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć specyfikację systemu do składowania dokumentów OS2A_U05 Kolokwium
M_U002 Student potrafi tworzyć proste aplikacje internetowe OS2A_U18, OS2A_U20 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student odczuwa odpowiedzialność wiążącą się z tworzeniem aplikacji udostępniających dane w sieci Internet OS2A_K03 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student poznaje zagadnienia związane z przetwarzaniem dokumentów + - + - - - - - - - -
M_W002 Student poznaje zasady tworzenia aplikacji internetowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student poznaje przykładowe rozwiązania składujące i analizujące dokumenty w Internecie + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi stworzyć specyfikację systemu do składowania dokumentów + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć proste aplikacje internetowe + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student odczuwa odpowiedzialność wiążącą się z tworzeniem aplikacji udostępniających dane w sieci Internet + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Architektura aplikacji internetowych
2. Techniki tworzenia stron www – przeglad
3. Tworzenie stron internetowych w HTML
4. Style stron CCS
5. Techniki stron aktywnych
6. Tworzenie stron w PHP
7. Tworzenie stron w ASP

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Konfiguracja przegladarek internetowych
2. Podstawy HTML
3. Podstawy HTML cd.
4. CCS
5. PHP
6. ASP
7. Konfiguracja stron na serwerach WWW

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% oceny z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dostępne standardy tworzenia stron HTML. Wszelkie książki do programowania w PHP i ASP.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak