Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie i analiza danych przestrzennych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-207-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska przyrodnicze wraz z ich fizyczną interpretacją pozwalającą na tworzenie modeli matematycznych OS2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych. OS2A_W09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 stosuje metody modelowań statystycznych oraz techniki i narzedzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych przyrodniczych OS2A_U08
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej i zna jej praktyczne zastosowania Aktywność na zajęciach,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie złożone zjawiska przyrodnicze wraz z ich fizyczną interpretacją pozwalającą na tworzenie modeli matematycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 stosuje metody modelowań statystycznych oraz techniki i narzedzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych przyrodniczych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej i zna jej praktyczne zastosowania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Charakterystyka danych przestrzennych – zapis w różnych systemach odniesienia
2. Pobieranie próbek i zagadnienia błędów
3. Różne sposoby prezentacji danych przestrzennych – podstawowe pakiety oprogramowania
4. Rodzaje analiz przestrzennych – możliwości analiz z użyciem pakietów oprogramowania
5. Metody analiz statystycznych danych przestrzennych (metody korelacyjne, regresyjne)
6. Metody analiz geostatystycznych
7. Symulacja i modelowanie danych przestrzennych
8. Zastosowania do GIS, ochrony powierzchni analizy skażeń

Ćwiczenia laboratoryjne:

Praktyczna realizacja (w formie ćwiczeń praktycznych realizowanych na komputerze) tematów omówionych w trakcie wykładów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 100% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza matematyczna i informatyczna zakresu matematyki studiów I stopnia Ochrona Srodowiska, podstawowa znajomość systemów GIS

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Houlding S. W., Practical geostatistics : modeling and spatial analysis, Springer, 2000.
2. Haining, R. P. Spatial data analysis : theory and practice, Cambridge University Press, 2004.
3. Schabenberger, O., Gotway , C., A., Statistical methods for spatial data analysis. Chapman & Hall/CRC / Taylor & Francis Group, 2005.
4. Applied GIS and spatial analysis, John Stillwell, J., Graham Clarke, G., John Wiley & Sons, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wymagane jest by student samodzielne opracował praktyczne realizacje poznanych algorytmów numerycznych w wybranych pakietach do przestrzennej analizy danych (co najmniej 6 prostych algorytmów)