Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-208-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Porzycka Stanisława (porzycka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student definiuje pasywne i aktywne metody teledetekcji i podaje ich przykłady. OS2A_W12 Egzamin
M_W002 Student wyjaśnia specyfikę metod: InSAR, DInSAR, PSInSAR oraz PolSAR. OS2A_W12 Egzamin
M_W003 Student dobiera odpowiednią metodę przetwarzania obrazów radarowych SAR do rozwiązania konkretnego zadania z zakresu ochrony lub inżynierii środowiska. OS2A_W12, OS2A_W21 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać odpowiednie zobrazowania SAR i przygotować je do analizy interferometrycznej i polarymetrycznej. OS2A_U10, OS2A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę interferometryczną i polarymetryczną. OS2A_U03, OS2A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Posiada umiejętność tworzenia prostych aplikacji i algorytmów do przetwarzania danych radarowych. OS2A_U24 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia. OS2A_K02, OS2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student definiuje pasywne i aktywne metody teledetekcji i podaje ich przykłady. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wyjaśnia specyfikę metod: InSAR, DInSAR, PSInSAR oraz PolSAR. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student dobiera odpowiednią metodę przetwarzania obrazów radarowych SAR do rozwiązania konkretnego zadania z zakresu ochrony lub inżynierii środowiska. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać odpowiednie zobrazowania SAR i przygotować je do analizy interferometrycznej i polarymetrycznej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę interferometryczną i polarymetryczną. - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność tworzenia prostych aplikacji i algorytmów do przetwarzania danych radarowych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Wprowadzenie do teledetekcji (metody aktywne, metody pasywne).
2.System SAR.
3.Geometria zobrazowań SAR i charakterystyka satelitarnych obrazów radarowych.
4.Metoda InSAR (założenia i zastosowanie).
5.Metoda DInSAR (założenia i zastosowanie).
6.Metoda PSInSAR (założenia i zastosowanie).
7.Wprowadzenie do satelitarnej polarymetrii radarowej.
8.Metoda PolSAR (założenia i zastosowanie).
9.Kierunki rozwoju satelitarnej interferometrii i polarymetrii radarowej.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wprowadzenie do programu NEST.
2. Przetwarzanie obrazów SAR metodą InSAR (tworzenie cyfrowego modelu terenu).
3. Przetwarzanie obrazów SAR metodą DInSAR (wyznaczanie deformacji terenu).
4. Wprowadzenie do programu PolSARPro.
5. Wizualizacja i przetwarzanie obrazów polarymetrycznych SAR.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 70% oceny z egzaminu + 30% oceny z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii i matematyki i fizyki ze szkoły średniej i gimnazjum.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Henderson F. M., Lewis A. J. (editors) 1998 Prinspiles & Applications of Imaging Radar. Manual of Remote Sensing, Third Edition, Volume 2, Wiley.
2 Ketelaar V. B. H. 2009, Satellite Radar Interferometry: Subsidence Monitoring Techniques, Springer.
3 Lee J. S., Pottier E. 2009, Polarimetric Radar Imagine From Basic to Applications, CRC Press.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak