Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Environmental technology
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-301-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Jarosz-Krzemińska Elżbieta (elzbietajarosz@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jarosz-Krzemińska Elżbieta (elzbietajarosz@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia związane z technologią w ochronie środowiska. OS2A_U15, OS2A_U13, OS2A_W07, OS2A_W08, OS2A_U05, OS2A_W21 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student ma ogólną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. OS2A_U15, OS2A_U05, OS2A_W21 Kolokwium
M_W003 Student zna różne sposoby oczyszczania ścieków (mechaniczne, fizyko-chemiczne oraz biologiczne) OS2A_U15, OS2A_U13, OS2A_U05, OS2A_W21 Kolokwium,
Projekt
M_W004 Student posiada ogólną wiedze na temat elementów budowy oraz funkcjonowania spalarnii odpadów. OS2A_U15, OS2A_U05, OS2A_W21 Kolokwium
M_W005 Student posiada wiedzę w zakresie nowych światowych trendów w technologii ochrony środowiska. OS2A_U15, OS2A_U13, OS2A_W07, OS2A_W08, OS2A_U05, OS2A_W21 Kolokwium,
Projekt
M_W006 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie technologii oczyszczania powietrza, w zakresie metod ograniczania emisji zanieczyszczeń, urządzeń i technologii w ochronie powietrza. OS2A_U15, OS2A_U13, OS2A_U05, OS2A_W21 Kolokwium,
Projekt
M_W007 Potrafi posługiwać się fachowym językiem angielskim w zakresie technologii w ochronie środowiska OS2A_U15, OS2A_U13, OS2A_U05, OS2A_W21 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać i zastosować metody i narzędzia stosowane w ochronie środowiska dla celów rozwiązania prostego działania inzynierskiego. OS2A_U22 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia związane z technologią w ochronie środowiska. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma ogólną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna różne sposoby oczyszczania ścieków (mechaniczne, fizyko-chemiczne oraz biologiczne) + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada ogólną wiedze na temat elementów budowy oraz funkcjonowania spalarnii odpadów. + - - + - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę w zakresie nowych światowych trendów w technologii ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
M_W006 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie technologii oczyszczania powietrza, w zakresie metod ograniczania emisji zanieczyszczeń, urządzeń i technologii w ochronie powietrza. + - - + - - - - - - -
M_W007 Potrafi posługiwać się fachowym językiem angielskim w zakresie technologii w ochronie środowiska + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wybrać i zastosować metody i narzędzia stosowane w ochronie środowiska dla celów rozwiązania prostego działania inzynierskiego. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Basic concepts of Environmental Technology. Pollution control technologies.
2. Water and Wastewater Treatment Plants. Planning, design and operation. Engineering economics.
3. Preliminary unit operations and processes in water and wastewater and industrial wastewaters treatment.
4. Drinking water purification. Sedimentation. Coagulation and flocculation, filtration, disinfections and other treatment processes.
5. Wastewater treatment systems. Biological, Chemical-Physical Wastewater Treatment, Sludge treatment
6. Solid waste processing. Incineration design and operation, energy recovery.
7. Air pollution control methods.

Ćwiczenia projektowe:

Each student will be required to prepare a presentation on an environmental technology topic of their choice or one provided by a course instructor (technological innovations/application). Students will also attend an open discussion session.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w wykładach 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa liczona jest jako średnia ważona ocen z kolokwium (65%) oraz projektu i otwartej sesji dyskusyjnej (35%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego, znajomość elementów ochrony środowiska, biologii, chemii, mikrobiologii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ravi K. Jain, Yves Aurelle, Corinne Cabassud and Michel Roustan (1997) Environmental Technologies and Trends: International and Policy Perspectives
2. Ulrich Förstner (1998) Integrated Pollution Control
3. James R. Mihelcic, Lauren M. Fry, Elizabeth A. Myre and Linda D. Philips (2009) Field Guide to Environmental Engineering for Development Workers: Water, Sanitation, and Indoor Air
4. Jerry A. Nathanson (2007) Basic Environmental Technology
5. Gwendolyn Burke, Ben Ramnarine Singh and Louis Theodore (2004) Handbook of Environmental Management and Technology

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Udział praktycznych 2 ETCS , niepraktycznych 1 ETCS