Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-305-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Leśniak Andrzej (lesniak@uci.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedze dotyczaca rozwiazywania problemów ochrony srodowiska OS2A_W08 Egzamin
Umiejętności
M_U001 wykazuje umiejetnosc napisania pracy badawczej w jezyku polskim na podstawie własnych badan naukowych OS2A_U12 Praca dyplomowa
M_U002 potrafi planowac i przeprowadzac eksperymenty i analizy srodowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretowac uzyskane wyniki i wyciagac wnioski OS2A_U16 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne
M_K001 systematycznie aktualizuje wiedze przyrodnicza i zna jej praktyczne zastosowania OS2A_K07 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedze dotyczaca rozwiazywania problemów ochrony srodowiska - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 wykazuje umiejetnosc napisania pracy badawczej w jezyku polskim na podstawie własnych badan naukowych - - - - - - - - - + -
M_U002 potrafi planowac i przeprowadzac eksperymenty i analizy srodowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretowac uzyskane wyniki i wyciagac wnioski - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 systematycznie aktualizuje wiedze przyrodnicza i zna jej praktyczne zastosowania - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Zajęcia obejmują:
- samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
- konsultacje z promotorem
- przygotowanie i udział w egzaminie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 510 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 80 godz
Wykonanie projektu 300 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 100 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% ocena z pracy + 50% ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak