Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Socjologiczne aspekty zarządzania kadrami
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-307-MI-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Metody informatyczne w ochronie środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada znajomość podstawowych terminów z zakresu praktyki zarządzania kadrami we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem specyfiki studiowanej dziedziny. OS2A_W01 Kolokwium
M_W002 Znajomość podstawowych teorii i koncepcji opisujących reguły zarządzania kadrami oraz zjawisk i procesów organizacyjnych, co ma pomagać w opisie, zrozumieniu i interpretacji zachowań pracowników i zespołów pracowniczych. Zrozumienie istoty funkcjonowania organizacji i instytucji oraz społeczno-kulturowych, ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań. OS2A_W19, OS2A_W14, OS2A_W16 Kolokwium
M_W003 Zapoznanie studenta ze współczesnymi strategiami personalnymi i ich konsekwencjami dla funkcjonowania organizacji/instytucji oraz ich pracowników. Nabycie umiejętności zgodnie ze specyfiką zarządzania kadrami analizowania i prognozowania zachowań pracownika w obszarze studiowanej dziedziny geologii, geofizyki i ochrony środowiska. OS2A_W20 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Nabycie umiejętności integrowania uzyskanych danych z zakresu polityki personalnej w oparciu o literaturę z zarządzania i inne pokrewne źródła dla celów identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z praktyką wykonywania zadań inżyniera. OS2A_U18, OS2A_U06, OS2A_U09 Kolokwium
M_U002 Student w oparciu o znajomość metod i technik diagnozowania procesów personalnych interpretuje zjawiska i procesy w organizacji oraz zależności przyczynowo-skutkowe. OS2A_U14 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student kreuje więzi społeczne, postawy proprzedsiębiorcze w organizacjach i instytucjach oraz otoczeniu dalszym ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. OS2A_K04, OS2A_K08, OS2A_K05, OS2A_K03, OS2A_K02, OS2A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada znajomość podstawowych terminów z zakresu praktyki zarządzania kadrami we współczesnych organizacjach z uwzględnieniem specyfiki studiowanej dziedziny. + - - - - - - - - - -
M_W002 Znajomość podstawowych teorii i koncepcji opisujących reguły zarządzania kadrami oraz zjawisk i procesów organizacyjnych, co ma pomagać w opisie, zrozumieniu i interpretacji zachowań pracowników i zespołów pracowniczych. Zrozumienie istoty funkcjonowania organizacji i instytucji oraz społeczno-kulturowych, ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zapoznanie studenta ze współczesnymi strategiami personalnymi i ich konsekwencjami dla funkcjonowania organizacji/instytucji oraz ich pracowników. Nabycie umiejętności zgodnie ze specyfiką zarządzania kadrami analizowania i prognozowania zachowań pracownika w obszarze studiowanej dziedziny geologii, geofizyki i ochrony środowiska. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Nabycie umiejętności integrowania uzyskanych danych z zakresu polityki personalnej w oparciu o literaturę z zarządzania i inne pokrewne źródła dla celów identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z praktyką wykonywania zadań inżyniera. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student w oparciu o znajomość metod i technik diagnozowania procesów personalnych interpretuje zjawiska i procesy w organizacji oraz zależności przyczynowo-skutkowe. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student kreuje więzi społeczne, postawy proprzedsiębiorcze w organizacjach i instytucjach oraz otoczeniu dalszym ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
W1. Zarządzanie kadrami inżynierskimi w praktyce w kontekście wymogów współczesnej gospodarki wiedzy i regionalnego oraz międzynarodowego rynku pracy. Definicje, modele, tendencje międzynarodowe.

W2. Zachowania w organizacji. Jakie są współczesne organizacje? Jacy są ich pracownicy? Jaka jest kultura organizacyjna? Jakie są wymagania wobec kadry inżynierskiej?

W3. Rekrutowanie pracowników, fluktuacja, rotacja pracowników, elastyczne formy zatrudniania – strategie pozyskiwania i zarządzania pracownikami. Zachowania pracowników w międzynarodowym środowisku pracy. Marketing personalny i ocena wartości rynkowej inżynierów.

W4. Odmienne sposoby zarządzania kadrą inżynierską w różnych organizacjach – perspektywa mikro/makro. Profile kompetencyjne dla inżynierów.

W5. Projektowanie i organizacja stanowisk pracy i budowanie ról zawodowych. Powoływanie zespołów pracowniczych – specyfika zawodu inżyniera.

W6. Ocena pracownicza – kluczowe narzędzie zarządzania kadrami. Specyfika zawodu geologia, geofizyka, ochrona środowiska, geoturystyka.

W7. Zarządzanie motywacją pracowniczą – materialne i niematerialne instrumenty. Strategie pracodawców.

W8. Planowanie osobistego rozwoju pracownika – kompetencji twardych i miękkich. Poradnik absolwenta uczelni technicznej.

W9. Współcześnie organizacje i ich polityka personalna ze szczególnym uwzględnieniem relacji pracowniczych, szacowania wskaźników zatrudnienia, zwolnienia i stabilizacji zasobów kadrowych, oceny metodą portfolio personalnego.

W 10. Wprowadzanie zmian w zarządzaniu pracownikami ze szczególnym uwzględnieniem zawodu inżyniera – perspektywa mikro/makro. Znaczenie gier menedżerskich.

W 11. Metody i techniki w badaniach potencjału pracowniczego we współczesnych przedsiębiorstwach.

W 12. Prawne i etyczne aspekty w zarządzaniu kadrami. Wybrane zagadnienia kodeksu pracy. Ochrona danych w organizacji – obowiązki pracodawcy i pracobiorcy.

W13. Jak uruchomić własny biznes, czyli rzecz o alternatywnej ścieżce kariery zawodowej. Kiedy zdecydować się na działalność gospodarczą i w jakiej formie prawno-organizacyjnej.

W 14. Etyka i etykieta zawodu inżyniera.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test końcowy, jednokrotnego wyboru z jednym zadaniem praktycznym
Punktacja wyników testu: od 55% = 3.0
od 65% = 3.5
od 75% = 4.0
od 85% = 4.5
od 95% = 5.0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Borkowska S. (red.), 2004: Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. Kraków
2. Bugiel J. (red.), 2002: Zarządzanie. Aspekty socjologiczne i psychologiczne. Wyd. AGH, Kraków
3. Bylok F., Robak E., 2009, Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
4. Cieślik J. 2006: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
5. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, OE Kraków 2006
6. Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., 2011: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy. Printpap, Łódź
7. Kamińska _ Radomska I., 2009, Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język komunikacji, Studio Emka, Warszawa
8. Listwan T,. 2006: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa
9. Sedlak K., (red.) 2010: Tajniki HR. Najlepsze praktyki wynagradzania i rekrutacji. Kraków: Sedlak & Sedlak

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak