Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe zagadnienia technologiczne istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Powinien posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej w celu wykonania zadań zleconych oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Powinien znać podstawowe procesy technologiczne zwłaszcza przyjazne dla środowiska oraz posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Wykazuje również znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

30

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk przyrodniczych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Misja Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie zakłada kształcenie studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, które są niezbędne do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju kraju. Jednym z takich kierunków jest Ochrona Środowiska. W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego i jednoczesnym wzrostem świadomości potrzeby jego ochrony, AGH, zgodnie z założoną strategią rozwoju, wychodzi naprzeciw potrzebie kształcenia specjalistów w zakresie ochrony środowiska. Strategia ta zakłada także nieustanne podnoszenie poziomu kształcenia, z jednoczesnym dostosowywaniem go do aktualnych wymagań na rynku pracy.

Nazwa specjalności:
Ocena stanu środowiska

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

10

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

W celu uzyskania wpisu na kolejny semestr należy złożyć indeks w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana, jednocześnie zgodnie z §17 ust. 8 Regulaminu studiów AGH, dopuszczalny jest łączny deficyt punktowy określony w §17 ust. 9. Dodatkowo, warunkiem wpisu na semestr drugi jest wybór tematu pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia semestru kontrolnego jest wypełnienie przez studenta dodatkowych wymagań o których jest mowa w §7 ust. 11 Regulaminu studiów AGH.

Studia indywidualne:

-

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Końcową oceną studiów II stopnia jest średnia ważona: a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2), b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6), c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego.
2. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który:
1) zaliczył wszystkie przewidziane programem przedmioty i praktyki;
2) złożył pracę dyplomową;
3) złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.
3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału zgodnie
z wytycznymi Rady Wydziału. Komisji przewodniczy Dziekan Wydziału lub osoba przez niego
upoważniona.
4. Egzamin dyplomowy obejmuje:
1) prezentację pracy dyplomowej,
2) dyskusję nad pracą,
3) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów.
5. Rada Wydziału określa szczegółowe zasady dyplomowania, w szczególności:
1) zasady wyboru przez studentów i zatwierdzania tematów prac dyplomowych oraz ich
opiekunów,
2) rygory czasowe,
3) zasady powoływania recenzentów,
4) wytyczne dotyczące zakresu i przebiegu egzaminu dyplomowego.
6. Oceny egzaminu dyplomowego dokonuje Komisja na niejawnej części swego posiedzenia. Ocena
egzaminu dyplomowego ustalana jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen cząstkowych
uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Oceny cząstkowe
ustalają zadający pytania. Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje
decyzję o uzyskaniu właściwego tytułu zawodowego i dyplomu ukończenia studiów ustalając ocenę
końcową – wynik ukończenia studiów.
7. Wynik ukończenia studiów wyższych w Uczelni, wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany
jest jako średnia ważona następujących ocen:
1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z § 14 Regulaminu Studiów AGH,
2) końcowej oceny pracy, ustalonej zgodnie z § 24 ust. 9;
3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję.
8. Wagi ocen, o których mowa w ust. 11 ustala Rada Wydziału, przy czym średnia ocena ze
studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%.
9. Wynik egzaminu dyplomowego wraz z podaniem ocen egzaminu oraz wynik ukończenia studiów
ogłasza przewodniczący Komisji egzaminacyjnej w obecności jej członków, bezpośrednio po jego
złożeniu.
10. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, Dziekan Wydziału
wyznacza drugi termin egzaminu. Egzamin poprawkowy w celu uzyskania oceny wyższej niż
dostateczny nie jest dopuszczalny.
11. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni i nie później niż
przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego. Termin tego egzaminu
Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studenta co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
powtórnego egzaminu dyplomowego.
12. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan Wydziału skreśla
studenta z listy studentów.
13. Egzamin dyplomowy złożony z wynikiem co najmniej dostatecznym jest aktem kończącym studia
wyższe w Uczelni.
14. Student po złożeniu egzaminu dyplomowego staje się absolwentem Uczelni i otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu powinien uregulować wszystkie
zobowiązania wobec Uczelni, w szczególności złożyć wymagane dokumenty, w tym kartę odejścia z
Uczelni, oraz uiścić wymagane opłaty. Odebranie dyplomu absolwent potwierdza podpisem.
15. Dyplomy ukończenia studiów wręcza absolwentom Dziekan Wydziału. Wręczenie dyplomów
ukończenia studiów winno odbywać się na spotkaniu absolwentów zorganizowanym w sposób
uroczysty przez Dziekana Wydziału.

Dodatkowe informacje:

-