Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekotoksykologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-103-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Osoby prowadzące:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii - pojęcia , definicje, podział w tym o szczególnej roli ekotoksykologii OS2A_W03, OS2A_W01, OS2A_W02 Egzamin
M_W002 Student, zna mechanizmy podstawowych procesów życia organicznego na poziomie komórkowym i mechanizm toksycznego oddziaływania różnych związków chemicznych. Zna wszystkie rodzaje zatruć, oraz ich charakterystykę OS2A_W03, OS2A_W06, OS2A_W05 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić toksyczność różnych substancji. Potrafi zaprogramowac testy do prognozowania oddziaływania różnych dawek różnych substancji chemicznych na zdrowie człowieka w oparciu o testy na organizmach żywych OS2A_U23, OS2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student na świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji w zakresie nauk stanowiących podstawę interdyscyplinarnej ekotoksykologii jak również przewagi efektów pracy zespołowej nad indywidualną OS2A_K01, OS2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii - pojęcia , definicje, podział w tym o szczególnej roli ekotoksykologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student, zna mechanizmy podstawowych procesów życia organicznego na poziomie komórkowym i mechanizm toksycznego oddziaływania różnych związków chemicznych. Zna wszystkie rodzaje zatruć, oraz ich charakterystykę + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić toksyczność różnych substancji. Potrafi zaprogramowac testy do prognozowania oddziaływania różnych dawek różnych substancji chemicznych na zdrowie człowieka w oparciu o testy na organizmach żywych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student na świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji w zakresie nauk stanowiących podstawę interdyscyplinarnej ekotoksykologii jak również przewagi efektów pracy zespołowej nad indywidualną - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Historia i ewolucja badań toksykologicznych – działy toksykologii. Związki chemiczne w otoczeniu człowieka – ilość i możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia. Podstawowe definicje: trucizny, dawki i ich rodzaje, przyczyny i rodzaje zatruć. Klasyfikacje trucizn. Ekspozycje katastrofalne, endemiczne, zawodowe – przykłady. Właściwości fizykochemiczne trucizn i ich wpływ na toksyczność. Wplyw budowy związku chemicznego na jego toksyczność. Czynniki biologiczne, genetyczne i osobnicze wpływające na podatność na działanie związków toksycznych. Wpływ czynników środowiskowych na efektywność działania toksyn. Ksenobiotyki w organizmie: wchłanianie, transport, rozmieszczenie, biotransformacja i wydalanie. Rodzaje reakcji w biotransformacji trucizn – czynniki wpływające na efektywność tych procesów. Indukcja i inhibicja enzymów. Interakcje w łącznym oddziaływaniu ksenobiotyków. Mechanizmy działania toksycznego ksenobiotyków – efekty doraźne i odległe czasowo.
Trucizny o działaniu odległym – mutagenne, kancerogenne i teratogenne. Związki chemiczne stwarzające największe zagrożenie dla człowieka w związku z obecnością w środowisku i żywności. Toksyczność żywności, tworzyw sztucznych i artykułów gospodarstwa domowego. Naturalne substancje toksyczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Podstawy leczenia zatruć – zasady udzielania pierwszej pomocy – działanie w sytuacjach kryzysowych. Zasady leczenia ostrych zatruć – objawowe i przyczynowe. Podstawowe zasady i obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie ograniczenia ryzyka zatrucia przy kontaktach z substancjami chemicznymi. Zasady wprowadzania do obrotu handlowego substancji trujących i pestycydów. Substancje dodawane do żywności. Kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej. Farmaceutyki. Klasyfikacje pod względem toksyczności ostrej i dla środowiska. Substancje toksyczne w kontaktach wieloletnich – normy NDS, NDSCh i DSB. Elementy toksykologii szczegółowej – toksykologia leków, środków uzależniających, metali, niemetali, rozpuszczalników i pestycydów. Szacowanie ryzyka zdrowotnego w warunkach narażenia środowiskowego na działanie substancji chemicznych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Toksyczność naturalnego i sztucznego otoczenia człowieka składników żywności, tworzyw sztucznych, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów budowlanych, farb i lakierów, używek, farmaceutyków dostępnych bez recepty. Naturalne substancje toksyczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w domu i na obszarach rekreacyjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie w oparciu o oceny kolokwiów z materiału wykładowego i referatów – prezentacji wizualnych
Ocena z egzaminu, na podstawie oceny pisemnej odpowiedzi na pięć pytań opisowych
Ocena końcowa może być w pierwszym terminie podwyższona o 0,5 przy posiadaniu zaliczenia na ocenę przynajmniej 4,0. W drugim terminie ocena końcowa jest równa ocenie z egzaminu, w trzecim niższa o 0,5 od oceny z egzaminu – o ile jest możliwe jej obniżenie w zakresie ocen pozytywnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Obligatoryjny na podstawie aktualnego wpisu do indeksu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Np.
Toksylokogia środowiska – Stanley E. Manahan
Podstawy toksykologii – red. J.Piotrowski

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wołoszyn B.W., Tarkowski J. at al 2000 Physicochemical analysis of bat hair by atomic absorption spectrometry and thermal analysis techniques Publication of CIC ISEZ PAN, 2000, 253-265

Informacje dodatkowe:

Brak