Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Skażenia i rekultywacja gleb
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-104-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe czynniki i procesy glebotwórcze oraz charakterystykę poziomów genetycznych gleb OS2A_W10, OS2A_W04, OS2A_W02 Kolokwium
M_W002 Umie opisać procesy wietrzenia zachodzące w glebach oraz scharakteryzować właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb OS2A_W04, OS2A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna rodzaje minerałów występujących w glebach naturalnych i zanieczyszczonych oraz potrafi je zidentyfikować przy użyciu metod analizy fazowej OS2A_W04, OS2A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna mechanizmy przeobrażeń i neoformacji minerałów i innych substancji w naturalnych i antropogenicznych środowiskach o skrajnie wysokich i niskich wartościach pH i Eh OS2A_W04, OS2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać sposób opróbowania profilu glebowego oraz pobrać, opisać i zabezpieczyć próbki do badań laboratoryjnych OS2A_W12, OS2A_U16, OS2A_U03 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zaplanować projekt a następnie wykonać w terenie i laboratorium podstawowe zabiegi rekultywacyjne skażonych próbek gleb OS2A_U22, OS2A_W18, OS2A_U07, OS2A_W21, OS2A_W10, OS2A_U21, OS2A_U16, OS2A_U03 Sprawozdanie
M_U003 Potrafi ocenić skuteczność zastosowanych zabiegów rekultywacyjnych OS2A_U12, OS2A_U04, OS2A_U17, OS2A_U07, OS2A_W21 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie OS2A_K09 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe czynniki i procesy glebotwórcze oraz charakterystykę poziomów genetycznych gleb + - - - - - - - - - -
M_W002 Umie opisać procesy wietrzenia zachodzące w glebach oraz scharakteryzować właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna rodzaje minerałów występujących w glebach naturalnych i zanieczyszczonych oraz potrafi je zidentyfikować przy użyciu metod analizy fazowej + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna mechanizmy przeobrażeń i neoformacji minerałów i innych substancji w naturalnych i antropogenicznych środowiskach o skrajnie wysokich i niskich wartościach pH i Eh + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać sposób opróbowania profilu glebowego oraz pobrać, opisać i zabezpieczyć próbki do badań laboratoryjnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować projekt a następnie wykonać w terenie i laboratorium podstawowe zabiegi rekultywacyjne skażonych próbek gleb - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi ocenić skuteczność zastosowanych zabiegów rekultywacyjnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicja gleby. Powstanie i ewolucja gleb: czynniki glebotwórcze, procesy glebotwórcze. Charakterystyka najważniejszych poziomów genetycznych gleb (1 godz.)
2. Charakterystyka minerałów pierwotnych i wtórnych w glebach: krzemiany, spinele, krzemiany warstwowe, minerały siarczkowe, minerały fosforanowe, minerały łatwo rozpuszczalne, allofany, tlenki i wodorotlenki żelaza, glinu i manganu. Zastosowanie metod analzy składu chemicznego i fazowego do identyfikacji składników mineralnych w glebach (4 godz)
3. Wpływ składu mineralnego na właściwości fizykochemiczne gleb: pH, Eh, pojemność sorpcyjna. Procesy wietrzenia zachodzące w glebach, czynniki wpływające na procesy wietrzenia (3 godz.)
4. Wpływ minerałów na odporność gleb na ich skażenie metalami ciężkimi, zanieczyszczeniami organicznymi, zkwaszenie i alkalizację (3 godz)
5. Zastosowanie inżynierii mineralnej w zabiegach rekultywacji skażonych gleb (4 godz.).

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia terenowe: opróbowanie profilu glebowego, klasyfikowanie poziomów genetycznych, sposoby pobierania próbek. Laboratoryjne metody badania własności fizycznych i chemicznych gleb naturalnych i zanieczyszczonych. Identyfkacja składników mineralnych gleb skazonych i poddanych rekultywacji, przy użyciu meotd XRF, XRD, SEM, UV-Vis. Wykonanie eksperymentów laboratoryjnych dokumentujących przebieg procesów rekultywacji środowisk gruntowych. Badania laboratoryjne w zakresie metod neutralizacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,3*ocena z kolokwium z wykładu + 0,7*ocena ze sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw mineralogii i geochemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bolewski A., Manecki A. 1993. Mineralogia szczegółowa. Polska Agencja Ekologiczna.
Dobrzański B., Zawadzki S. (red.). 1999. Gleboznawstwo. Państw. Wyd. Rol. Leśne, Warszawa.
Drozd J., Liczna M., Liczna S.E., Weber J. 2002. Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. Uniw. Przyrod. We Wrocławiu.
Mocek A., Drzymała S., Maszner P. 2006. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
G.W. vanLoon., S.J. Duffy. 2008. Chemia środowiska. Wyd. Nauk PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bajda T., Klojzy-Karczmarczyk B., Rzepa G., Fijał J., Mazurek J. Sorpcja Cu(II), Zn(II) i Hg(II) na naturalnych i modyfikowanych rudach darniowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 20 (z. spec. 2), 83–98.
Grela A., Bajda T., Mikuła J. 2015. Skład mineralny i właściwości teksturalne zeolitów z metakaolinu — The mineral composition and textural properties of zeolites with metakaolin. Przemysł Chemiczny, 94(4), 619–622.
Kleszczewska A., Manecki M., Figuła A., Bajda T. 2009. Immobilization of Pb2+ using new generation glass fertilizers. Fresenius Environmental Bulletin, 18(7a), 1205–1209.
Manecki M., Bajda T., Wegner M., Borkiewicz O. 2009. Immobilizacja Pb(II) przez krystalizację piromorfitu na galenie w obecności nawozów fosforanowych. Geologia: kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 35(2/1), 263–269.
Matusik J., Bajda T., Manecki M. 2012. Aqueous cadmium removal by hydroxylapatite and fluoroapatite. Geology, Geophysics & Environment, 38(4), 427–438.
Matusik J., Bajda T., Manecki M. 2008. Immobilization of aqueous cadmium by addition of phosphates. Journal of Hazardous Materials, 152, 1332–1339.
Szrek D., Bajda T., Manecki M. 2011. A comparative study of the most effective amendment for Pb, Zn and Cd immobilization in contaminated soils. Journal of Environmental Science and Health. Part A, Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 46(13), 1491–1502.

Informacje dodatkowe:

Brak