Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biogeochemistry
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-106-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie powstania i ewolucji życia na Ziemi. OS2A_W04, OS2A_W01 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie mechanizmów działania cykli geochemicznych pierwiastków w skali globalnej. OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna podstawowe metody badawcze oraz budowę i działanie instrumentów analitycznych stosowanych w biogeochemii i geomikrobiologii. OS2A_U01, OS2A_U03, OS2A_U02 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Umie scharakteryzować rolę mikroorganizmów w procesach mineralogicznych, geochemicznych i geologicznych. OS2A_U01, OS2A_U03 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie społeczne konsekwencje globalnych zmian biogeochemicznych OS2A_K09 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie powstania i ewolucji życia na Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę w zakresie mechanizmów działania cykli geochemicznych pierwiastków w skali globalnej. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna podstawowe metody badawcze oraz budowę i działanie instrumentów analitycznych stosowanych w biogeochemii i geomikrobiologii. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie scharakteryzować rolę mikroorganizmów w procesach mineralogicznych, geochemicznych i geologicznych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie społeczne konsekwencje globalnych zmian biogeochemicznych + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

WYKŁADY:
The overall objective of the course is to have students develop an interdisciplinary appreciation for how the Earth’s geochemistry is influenced by physical, biological, and geological processes over time.
1. Earth as a biogeochemical system (2 h.)
2. Evolutionary geochemistry: Origins of the elements, Solar system and Earth, Earth evolution, origin of life (2 h.)
3. Global environment: global water cycle, atmosphere circulation, ocean circulation, interactions with the lithosphere (2 h.)
4. Modern biogeochemical cycles: terrestrial cycles, freshwater cycles, ocean carbon cycle (3h)
5. Biogeochemical cycles through time: sedimentary record of biogeochemistry (2 h.)
6. Microbiology (2 h.)
7. Arctic ecosystems (2 h.)

Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenia projektowe:
Students will use quantitative methods to explore relationships between causes and effects, positive and negative feedbacks, and thresholds in the Earth system based on particular examples of:
1. Global C cycle
2. Global N cycle
3. Global P cycle
4. Global S cycle

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw chemii, mineralogii, geochemii i znajomość j. angielskiego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Schlesinger, W. H. 1997. Biogeochemistry: An Analysis of Global Change. 2nd Edition, Academic Press, San Diego.
2. Władysław J.H. Kunicki – Goldfinger (1996) Życie bakterii
3. Anhuai Lu and Hailiang Dong (2012) Elements: Minerals, Microbes and Remediation, Vol 8/2

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Prezentacje do zajęć i instrukcje do projektów dostępne na stronie internetowej przedmiotu
udostępnianej przez prowadzącego w trakcie semestru.
Pierwszy termin zaliczenia przedmiotu przewidziany jest na zakończenie semestru na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, sprawozdań/projektów złożonych w przewidzianym czasie i kolokwium. Drugi, dodatkowy termin zaliczenia przewidziany jest w czasie trwania sesji egzaminacyjnej.