Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza chemiczna w badaniach środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-107-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Osoby prowadzące:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student poznaje metody badań analitycznych różnych elementów środowiska OS2A_W10, OS2A_W18 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student zna różne techniki uzyskiwania próbek reprezentatywnych oraz ich przygotowania do badań analitycznych OS2A_W10, OS2A_W14 Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować odpowiednią technikę przygotowania próbek do badań, zgodnią z wybraną optymalną metodą analityczna oraz potrafi w oparciu o analizę błędów ocenić wartość uzyskanych wyników. OS2A_U17, OS2A_U09 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma swiadomość stałego poszerzania posiadanej wiedzy i znaczenia pracy w zespole, zwłaszcza w interdyscyplinarnych badaniach nad oceną stanu środowiska OS2A_K02, OS2A_K07, OS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student poznaje metody badań analitycznych różnych elementów środowiska - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna różne techniki uzyskiwania próbek reprezentatywnych oraz ich przygotowania do badań analitycznych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować odpowiednią technikę przygotowania próbek do badań, zgodnią z wybraną optymalną metodą analityczna oraz potrafi w oparciu o analizę błędów ocenić wartość uzyskanych wyników. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma swiadomość stałego poszerzania posiadanej wiedzy i znaczenia pracy w zespole, zwłaszcza w interdyscyplinarnych badaniach nad oceną stanu środowiska - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Rola i cel analiz chemicznych w badaniach elementów środowiska. Składniki główne i śladowe gleb wód, roślin i organizmów żywych. Klasyczne i instrumentalne metody ilościowych analiz chemicznych. Standaryzacja – międzynarodowe wzorce różnych mediów. Kryteria wyboru metod analitycznych. Metody spektroskopowe – spektrofotometria VIS, IR i UV, turbidymetria, emisyjna spektrometria atomowa (EAS), absorpcyjna spektrofotometria atomowa (AAS), fluorescencja rentgenowska (XRF), spektrometria masowa (MS-AES i MS-ICP). Metoda aktywacyjna (NAA). Metody emisyjne – fotometria emisyjna (AES i ICP-AES). Metody chromatograficzne (GC, IC, HRLC). Najnowsze metody instrumentalne fizyki jądrowej – PIXE i PIGE. Analiza pełna, skrócona i wskaźnikowa – cel i sposoby wykonania.
Praktyczne wykonanie analizy – określenie jej celu. Ustalenie zawartości składników głównych (np. metodą fluorescencji rentgenowskiej XRF). Wybór właściwych metod roztwarzania analizowanego materiału w oparciu o informacje o jego składzie chemicznym (m.in. na podstawie klasyfikacji chemicznej minerałów i skał). Oznaczanie zawartości Ti, Fe i Mn metodą spektrofotometrii VIS. Metody oznaczania zawartości siarki, węgla i azotu. Oznaczanie zawartości Na i K metodą fotometrii płomieniowej. Oznaczanie zawartości Si, Al., Ca, Mg, Fe, Mn i Ti alternatywnymi metodami instrumentalnymi. Oznaczenie zawartości węglanów metodą Scheiblera. Metody analizy minerałów siarczkowych. Pomiary elektrochemiczne Dobór selektywnych metod analizy. Podsumowanie wyników analizy chemicznej. Weryfikacja wyników – błędy systematyczne i przypadkowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena powstaje w oparciu o średnią ocen sprawozań z poszczególnych ćwiczeń.
Ocena końcowa jest równa ocenie z zaliczenia – w przypadkach wyjąkowej aktywności w trakcie ćwiczeń, możliwe jest podwyższenie oceny końcowej o 0,5.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Posiadanie aktualnego wpisu na semestr
Na zajęciach obowiązuje bezwzględnie odzież ochronna (chałat bawełniany)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jerzy Minczewski & Zygmunt Marczenko – Chemia analityczna – wszystkie części

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak