Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z oceny stanu środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-110-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać sposób opróbowania gleb, wód powierzchniowych i innych substancji, odpowiedni dla rozwiązania konkretnego problemu związanego z oceną stanu środowiska oraz pobrać, opisać i zabezpieczyć próbki do badań laboratoryjnych OS2A_W12, OS2A_W18, OS2A_U07, OS2A_W10, OS2A_W08, OS2A_U16, OS2A_U03, OS2A_U22 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Potrafi wykonać w terenie oznaczenia podstawowych parametrów fizykochemicznych wód i gleb oraz wybranych wskaźników ich zanieczyszczenia, z uwzględnieniem specyfiki terenu i konkretnego problemu środowiskowego OS2A_U17, OS2A_U07, OS2A_U01, OS2A_U16, OS2A_U03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U003 Potrafi zestawić i opracować wyniki analiz środowiskowych oraz sporządzić mapy zmienności koncentracji wybranych składników w opróbowanych substancjach OS2A_U06, OS2A_W09, OS2A_U09, OS2A_U07, OS2A_W02, OS2A_U16, OS2A_U08 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U004 Potrafi, w oparciu o wyniki wykonanych przez siebie pomiarów i analiz, opracować model geochemiczny procesów zachodzących w środowisku OS2A_U06, OS2A_U17, OS2A_W09, OS2A_U09, OS2A_U07, OS2A_U01, OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_U16, OS2A_U03, OS2A_W05, OS2A_U08 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U005 Potrafi dokonać interpretacji wyników badań środowiskowych oraz wyciągnąć i zaprezentować wnioski naukowe i społeczne będące ich efektem OS2A_U18, OS2A_U10, OS2A_U09, OS2A_K09, OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W02, OS2A_U16, OS2A_W05 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać sposób opróbowania gleb, wód powierzchniowych i innych substancji, odpowiedni dla rozwiązania konkretnego problemu związanego z oceną stanu środowiska oraz pobrać, opisać i zabezpieczyć próbki do badań laboratoryjnych - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać w terenie oznaczenia podstawowych parametrów fizykochemicznych wód i gleb oraz wybranych wskaźników ich zanieczyszczenia, z uwzględnieniem specyfiki terenu i konkretnego problemu środowiskowego - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zestawić i opracować wyniki analiz środowiskowych oraz sporządzić mapy zmienności koncentracji wybranych składników w opróbowanych substancjach - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi, w oparciu o wyniki wykonanych przez siebie pomiarów i analiz, opracować model geochemiczny procesów zachodzących w środowisku - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać interpretacji wyników badań środowiskowych oraz wyciągnąć i zaprezentować wnioski naukowe i społeczne będące ich efektem - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 48 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdania z zajęć terenowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw chemii i geochemii środowiska

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobrzański B., Zawadzki S. 1995. Gleboznawstwo.
Manecki M., Rzepa G., Bajda T., Matusik J. 2012. Geochemia. Wyd. Wydz. Geol., Geof. Ochr. Środow. AGH.
Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2007. Podstawy geochemii środowiska,
Skowroński A. 2007. Zarys geochemii poszukiwawczej. Skrypty Uczelniane AGH.
van Loon G.W., Duffy S.J. 2008. Chemia środowiska. Wyd. Nauk PWN.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak