Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-111-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu ochrony środowiska OS2A_W10, OS2A_W12, OS2A_W18, OS2A_W14 Praca wykonana w ramach praktyki
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik i narzędzi badawczych stosowanych w ochronie środowiska OS2A_W18, OS2A_W21 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać techniki i narzędzia badawcze do przeprowadzania badań i eksperymentów z zakresu nauk o Ziemi przydatnych w ochronie środowiska OS2A_W12, OS2A_W18, OS2A_W21 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby systematycznego dokształcania oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych OS2A_K04, OS2A_K07, OS2A_K01, OS2A_K05 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu ochrony środowiska - - - - - - + - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik i narzędzi badawczych stosowanych w ochronie środowiska - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać techniki i narzędzia badawcze do przeprowadzania badań i eksperymentów z zakresu nauk o Ziemi przydatnych w ochronie środowiska - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość potrzeby systematycznego dokształcania oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Podczas praktyki dyplomowej dyplomant samodzielnie zbiera dane i inne materiały badawcze niezbędne do realizacji tematu swojej dyplomowej pracy magisterskiej. Praktyka dyplomowa może mieć formę badań laboratoryjnych, w tym także w jednostkach organizacyjnych AGH, badań terenowych, obozów naukowych, pobytów w krajowych i zagranicznych zakładach
przemysłowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i niepublicznych, urzędach administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla i charakteru, których zakres merytoryczny i charakter działań związany jest z kierunkiem Ochrona środowiska oraz wybraną przez dyplomanta specjalnością studiów. Wybór miejsca praktyki winien być dostosowany do zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej.
Nadzór naukowo-dydaktyczny nad praktyką sprawuje promotor pracy magisterskiej, z którym przed rozpoczęciem praktyki dyplomant konsultuje ramowy program praktyki. Zakres i program praktyki dyplomowej winien być ściśle związany z tematem pracy dyplomowej i umożliwić zebranie w sposób naukowy danych badawczych wystarczających, ilością i zakresem, do realizacji tematu pracy. Podczas praktyki, dane i inne materiały badawcze dyplomant uzyskuje metodami naukowymi, które poznał w trakcie studiów oraz potrafi odpowiednio wybrać i je zastosować, zgodnie ze specyfiką
tematu pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 55 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie ustnego sprawozdania dyplomanta z realizacji praktyki

Wymagania wstępne i dodatkowe:

zatwierdzony temat pracy magisterskiej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak