Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona zasobów surowców mineralnych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-201-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Rozumie znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Jest obeznany ze sposobami klasyfikacji zasobów oraz poprawnie identyfikuje typowe parametry kryteriów bilansowości złóż. OS2A_W01, OS2A_W04 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada ogólną wiedzę o cyklu pozyskania surowców od prac geologicznych poprzez górnictwo na produkcji surowców kończąc. Zna podstawowe fakty z aktów prawnych i rozporządzeń w odniesieniu do tematyki geologiczno-złożowej. Jest zorientowany, co do roli i uprawnień organów decyzyjnych na różnych szczeblach administracji państwowej w kwestiach gospodarki złożami i praw ich własności. OS2A_W20 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W003 Poprawnie identyfikuje możliwości i bariery ochrony zasobów, właściwie wskazując kierunki ich ochrony. Dostrzega uwarunkowania rozwoju substytucji i recyklingu na polu surowcowym Zna i rozróżnia sfery działań związane z ograniczeniem zużycia surowców na różnych etapach. OS2A_W08, OS2A_W04 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_W004 Rozróżnia podstawowe teorie ekonomiczne i umie zaadoptować je do problematyki wykorzystania i ochrony zasobów mineralnych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu). OS2A_W08, OS2A_W19 Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Dobrze rozumie konieczność oceny opłacalności wydobycia jak i potrzebę oszacowania skutków ekologicznych działalności górniczej. Rozumie problem wystarczalności zasobów zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym oraz potrafi skalkulować odpowiednie wskaźniki pojmując trudności długookresowego prognozowania wystarczalności zasobów. OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U19 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Upora się z oceną stopnia konfliktowości zagospodarowania złóż z innymi komponentami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. OS2A_U09, OS2A_U20, OS2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji. OS2A_K09, OS2A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Rozumie znaczenie złóż kopalin i ich rolę w gospodarce. Jest świadom nieodnawialności zdecydowanej większości zasobów mineralnych i zna podstawowe pojęcia związane z racjonalną gospodarką zasobami kopalin. Jest obeznany ze sposobami klasyfikacji zasobów oraz poprawnie identyfikuje typowe parametry kryteriów bilansowości złóż. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada ogólną wiedzę o cyklu pozyskania surowców od prac geologicznych poprzez górnictwo na produkcji surowców kończąc. Zna podstawowe fakty z aktów prawnych i rozporządzeń w odniesieniu do tematyki geologiczno-złożowej. Jest zorientowany, co do roli i uprawnień organów decyzyjnych na różnych szczeblach administracji państwowej w kwestiach gospodarki złożami i praw ich własności. + - - - - - - - - - -
M_W003 Poprawnie identyfikuje możliwości i bariery ochrony zasobów, właściwie wskazując kierunki ich ochrony. Dostrzega uwarunkowania rozwoju substytucji i recyklingu na polu surowcowym Zna i rozróżnia sfery działań związane z ograniczeniem zużycia surowców na różnych etapach. + - - - - - - - - - -
M_W004 Rozróżnia podstawowe teorie ekonomiczne i umie zaadoptować je do problematyki wykorzystania i ochrony zasobów mineralnych. Rozumie potrzebę współpracy na polu surowcowym różnych dziedzin wiedzy (geologii, górnictwa, technologii przeróbki i przetwórstwa, ekonomii, transportu). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna mechanizmy tworzenia i bilansowania krajowego rynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego. Dobrze rozumie konieczność oceny opłacalności wydobycia jak i potrzebę oszacowania skutków ekologicznych działalności górniczej. Rozumie problem wystarczalności zasobów zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym oraz potrafi skalkulować odpowiednie wskaźniki pojmując trudności długookresowego prognozowania wystarczalności zasobów. + + - - - - - - - - -
M_U002 Upora się z oceną stopnia konfliktowości zagospodarowania złóż z innymi komponentami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i uaktualniania posiadanych kompetencji. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Szczególne cechy złóż na tle innych zasobów przyrody i ich wpływ na gospodarkę. Kopalina a surowiec mineralny. Źródła surowców mineralnych. Zasoby perspektywiczne i udokumentowane Polski.
Zapotrzebowanie i zużycie. Surowce o znaczeniu strategicznym. Bezpieczeństwo surowcowe państwa i zabezpieczanie potrzeb rodzimego sektora górniczo-przetwórczego. INCOTERMS.
Teoretyczna i praktyczna wystarczalność zasobów. Etapy, czas i koszty uruchomienia cyklu produkcyjnego surowców. Informacja geologiczno-złożowa i środowiskowa: gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie.
Elementy prawa geologiczno-górniczego: własność złóż, koncesjonowanie poszukiwań i działalności górniczej oraz nadzór i kontrola nad nimi. Możliwości ochrony zasobów w cyklu poszukiwania i zagospodarowania złóż. System ochrony zasobów i organy kontrolne.
Efektywność wykorzystania zasobów i możliwości powiększenia bazy zasobowej. Sozologiczna klasyfikacja i inwentaryzacja złóż kopalin.
Ochrona złóż w planowaniu przestrzennym, projektowaniu górniczym i gospodarce złożem – prawne instrumenty interwencji.
Uwarunkowania rozwoju substytucji i recyklingu surowców mineralnych a ochrona zasobów kopalin.

Ćwiczenia audytoryjne:

Źródła informacji surowcowej, ocena złożowego potencjału zasobowego i kreowanie przykładowego bilansu najważniejszych grup surowcowych.
Straty zasobów w cyklu gospodarczym – typowa struktura. Wnioski z weryfikacji bilansu zasobów. Analiza przykładów i dyskusja.
Ocena wartości złóż i ocena wartości środowiska. Gospodarka przestrzenna, interesy społeczności lokalnych i ochrona złóż.
Kryteria bilansowości i przemysłowe parametry złóż.
Waloryzacja złóż na podstawie MGGP.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 17 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin (waga 60%) oraz realizowane ćwiczenia i dyskusja (40%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bolewski A., Gruszczyk H., Gruszczyk E. – Zarys gospodarki surowcami mineralnymi.
Państw. Inst. Geol. – Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych Polski.
Inst. Gosp. Sur. Min. i Energ. PAN – Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata.
Bolewski A. (red.) – Encyklopedia surowców mineralnych
Mat. Konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”
USGS – Minerals Yearbook
Tietebnerg T., Environmental and Natural Resource Economics.
Fisher A. C., Resource and environmental economics
Szamałek K., Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak