Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena stanu wód
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-203-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab, prof. AGH Kmiecik Ewa (ek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a szczególnie ich stanu chemicznego OS2A_W08 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań monitoringowych w celu oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a szczególnie o celach i zasadach monitoringu wód, systemach monitoringu, regulacjach prawnych polskich i Unii Europejskiej OS2A_W12 Kolokwium
M_W003 zna podstawowe metody i narzędzia stosowane przy ocenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych OS2A_W18 Sprawozdanie,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych OS2A_U08 Sprawozdanie
M_U002 zbiera oraz interpretuje dane empiryczne w zakresie stanu chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych, i na tej podstawie formułuje odpowiednią ocenę stanu wód OS2A_U09 Sprawozdanie
M_U003 posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych OS2A_U13 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a szczególnie ich stanu chemicznego + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań monitoringowych w celu oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych, a szczególnie o celach i zasadach monitoringu wód, systemach monitoringu, regulacjach prawnych polskich i Unii Europejskiej + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody i narzędzia stosowane przy ocenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych - - + - - - - - - - -
M_U002 zbiera oraz interpretuje dane empiryczne w zakresie stanu chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych, i na tej podstawie formułuje odpowiednią ocenę stanu wód - - + - - - - - - - -
M_U003 posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących oceny stanu wód powierzchniowych i podziemnych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe informacje dotyczące monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych i oceny ich stanu. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC. Dyrektywa w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu 2006/118/WE. Polskie przepisy prawne dotyczące oceny stanu wód podziemnych i powierzchniowych. Podział kraju na Jednolite części wód podziemnych i powierzchniowych. Wskaźnik reprezentatywności sieci monitoringowej do oceny stanu wód podziemnych. Ocena stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratoria wykonujące analizy chemiczne wód dla potrzeb oceny stanu wód. Pobór próbek wód podziemnych i powierzchniowych do oceny stanu wód. Metodyka badań terenowych i laboratoryjnych. Zasady projektowania sieci monitoringowej do oceny stanu chemicznego wód podziemnych – wyznaczenie wskaźnika reprezentatywności sieci. Przygotowanie do analizy danych dotyczących jakości wód podziemnych i powierzchniowych – weryfikacja i identyfikacja obserwacji odstających. Projekt – ocena stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych. Przygotowanie i prezentacja raportów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 26 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z raportu z ćwiczeń, prezentacji raportu i kolokwium z treści wykładu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr II

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe
Aktualne przepisy prawne (polskie i UE) dotyczące stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych (isap.sejm.gov.pl)
Artykuły i publikacje ze stron: www.psh.gov.pl, www.gios.gov.pl w zakresie oceny stanu wód podziemnych i powierzchniowych
Szczepańska J., Kmiecik E. – Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w oparciu o wyniki badań monitoringowych. Wyd. AGH, Kraków, 2005
Kmiecik E. – Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków, 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Metodyczne aspekty oceny stanu chemicznego wód podziemnych — Methodological aspects of assessing the chemical status of groundwater / Ewa KMIECIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 172, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 230). — Bibliogr. s. 161–172, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-412-9

Wybrane metody i narzędzia badawcze w bilansowaniu wodnogospodarczym i ocenie stanu wód podziemnych na przykładzie zlewni Koprzywianki — [Selected methods and research tools for water management balance and assessment of the groundwater status: the Koprzywianka basin case study] / Tadeusz SZKLARCZYK, Monika STACH-KALARUS, Ewa KMIECIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 246, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0378). — Bibliogr. s. 233–247. — ISBN: 978-83-7464-329-0

Informacje dodatkowe:

Brak