Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geotechnika w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-204-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie, gruntoznawstwa, klasyfikacji gruntów oraz ich właściwości fizyko-mechanicznych OS2A_W04 Kolokwium
M_W002 Zna podstawową aparaturę oraz metody i techniki stosowane do oceny niektórych parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego OS2A_W18 Kolokwium
M_W003 Zna wymagania dotyczące projektowania prac oraz prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, a także ich zakresu OS2A_W12, OS2A_W18 Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania składowisk odpadów OS2A_W18 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować zaplanować lokalizację składowiska odpadów, a także zaprojektować zakres i rodzaj badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanego obiektu OS2A_U23, OS2A_U21 Projekt
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i źródeł elektronicznych, w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich; potrafi integrować uzyskane informacje OS2A_U06, OS2A_U04 Projekt
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu OS2A_U11 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS2A_K09 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie, gruntoznawstwa, klasyfikacji gruntów oraz ich właściwości fizyko-mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową aparaturę oraz metody i techniki stosowane do oceny niektórych parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna wymagania dotyczące projektowania prac oraz prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, a także ich zakresu + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe metody interpretacji wyników badań terenowych i laboratoryjnych do projektowania składowisk odpadów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować zaplanować lokalizację składowiska odpadów, a także zaprojektować zakres i rodzaj badań laboratoryjnych w zależności od rodzaju projektowanego obiektu - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i źródeł elektronicznych, w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich; potrafi integrować uzyskane informacje - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji projektu + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Gruntoznawstwo – wprowadzenie, terminologia, skład fazowy gruntów. Klasyfikacje gruntów.
Właściwości fizyko-chemiczne i mechaniczne gruntów.
Woda w gruncie – wpływ wody na parametry fizyko-mechaniczne, zmiany deformacyjne zachodzące w efekcie obecności wody w gruncie (wysadzinowość, osiadanie zapadowe, skurcz).
Zmiany w środowisku geologicznym wywoływane wykonywaniem budowli napowierzchniowych.
Wpływ ciśnienia spływowego na zmianę stanu naprężenia.
Wpływ warunków geologicznych na posadowienie obiektów budowlanych.
Główne rodzaje oddziaływań antropogenicznych na środowisko geologiczne i systematyka geotechnicznych sposobów zapobiegania ich szkodliwym skutkom.
Geotechniczne problemy gromadzenia gruntów antropogenicznych (odpady komunalne, grunty nasypowe, odpady kopalniane, żużle, grunty namywane, popioły, szlamy, fosfogipsy itp.).
Inżynierskie wykorzystanie gruntów antropogenicznych.
Geotechniczne aspekty wyboru lokalizacji składowisk odpadów.
Sposoby budowy składowisk jako budowli ziemnych, zabezpieczenia podłoża przed szkodliwym oddziaływaniem składowisk, izolacje mineralne i mineralno-syntetyczne, użycie odpadów przemysłowych jako barier uszczelniających.
Geotechniczne problemy budowy zapór i obwałowań ziemnych dla zbiorników wód i odpadów płynnych, dobór materiału, zasady budowy, ekrany iłowe, geomembrany, ścianki szczelne.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Oznaczanie parametrów fizyko-mechanicznych gruntów. Geotechniczne aspekty gromadzenia odpadów – projektowanie i wykonywanie badań dla lokalizacji składowisk odpadów. Zasady projektowania warstw izolacyjnych dla składowisk odpadów. Obliczenia odkształceń składowanych odpadów. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych w geotechnice.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia ze sprawozdań i projektu (50%), prezentacji i dyskusji (20%) + oceny z kolokwiów (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wiłun Z. – Zarys Geotechniki. WKŁ, Warszawa, 2010
Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. – Mechanika Gruntów. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
Pisarczyk S. – Geoinżynieria. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
Pisarczyk S. – Elementy budownictwa ochrony środowiska. Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008
Szymański A. – Mechanika gruntów. Wyd. SGGW, Warszawa, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak