Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Oddziaływanie składowisk odpadów na środowisko
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-207-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rzepa Grzegorz (grzesio@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o źródłach i sposobach powstawania różnych typów odpadów OS2A_W18, OS2A_W08, OS2A_W07, OS2A_W19, OS2A_W21 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji i podstaw prawnych gospodarki odpadami OS2A_W18, OS2A_W19 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe sposoby składowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów OS2A_W17, OS2A_W08, OS2A_U20, OS2A_W21 Kolokwium
M_W004 Posiada wiedzę dotyczącą procesów fizykochemicznych i biochemicznych zachodzących na składowiskach odpadów i rozumie rolę tych procesów w oddziaływaniu odpadów na środowisko OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W05 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W005 Rozumie procesy migracji i związane z nimi sposoby przedostawania się szkodliwych substancji ze składowisk odpadów do środowiska wodno-gruntowego i atmosfery oraz zna metody zapobiegające tym zjawiskom OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W05, OS2A_W21 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W006 Posiada wiedzę na temat składu i właściwości fizykochemicznych odpadów mineralnych powstających w Polsce oraz bieżących i potencjalnych możliwości ich wykorzystania OS2A_W04, OS2A_W08, OS2A_W21 Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Zna metody określania składu fazowego i chemicznego różnych odpadów oraz potrafi je w zastosować w praktyce do analizy i wnioskowania o składzie i właściwościach konkretnego typu odpadu OS2A_W12, OS2A_U17, OS2A_W18, OS2A_U09, OS2A_U01, OS2A_W10, OS2A_W04, OS2A_W02, OS2A_U16, OS2A_U03, OS2A_W05, OS2A_U22, OS2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Potrafi wykonać eksperymenty laboratoryjne pozwalające ocenić wpływ konkretnego odpadu na środowisko OS2A_U17, OS2A_U09, OS2A_U01, OS2A_U16, OS2A_U03, OS2A_U22, OS2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Na podstawie wyników badań laboratoryjnych potrafi zaproponować metody immobilizacji toksycznych składników obecnych w wybranych typach odpadów OS2A_U10, OS2A_U09, OS2A_U01, OS2A_U16, OS2A_U03, OS2A_U08, OS2A_U22, OS2A_U07 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w wiedzy o oddziaływaniu odpadów na środowisko i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych OS2A_K03, OS2A_K01, OS2A_K05, OS2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę o źródłach i sposobach powstawania różnych typów odpadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji i podstaw prawnych gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe sposoby składowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę dotyczącą procesów fizykochemicznych i biochemicznych zachodzących na składowiskach odpadów i rozumie rolę tych procesów w oddziaływaniu odpadów na środowisko + - + - - - - - - - -
M_W005 Rozumie procesy migracji i związane z nimi sposoby przedostawania się szkodliwych substancji ze składowisk odpadów do środowiska wodno-gruntowego i atmosfery oraz zna metody zapobiegające tym zjawiskom + - + - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę na temat składu i właściwości fizykochemicznych odpadów mineralnych powstających w Polsce oraz bieżących i potencjalnych możliwości ich wykorzystania + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna metody określania składu fazowego i chemicznego różnych odpadów oraz potrafi je w zastosować w praktyce do analizy i wnioskowania o składzie i właściwościach konkretnego typu odpadu + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać eksperymenty laboratoryjne pozwalające ocenić wpływ konkretnego odpadu na środowisko - - + - - - - - - - -
M_U003 Na podstawie wyników badań laboratoryjnych potrafi zaproponować metody immobilizacji toksycznych składników obecnych w wybranych typach odpadów - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w wiedzy o oddziaływaniu odpadów na środowisko i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Geneza, charakterystyka i możliwości wykorzystania odpadów powstających w różnych gałęziach przemysłu (odpady powstające w górnictwie, hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych, przemyśle chemicznym i energetyce, odpady komunalne). Skład fazowy i chemiczny, metody badań.
2. Klasyfikacja odpadów, odpady niebezpieczne.
3. Sposoby składowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.
4. Procesy fizykochemiczne i biochemiczne zachodzące na składowiskach odpadów.
5. Sposoby przedostawania się szkodliwych substancji ze składowisk odpadów do środowiska wodno-gruntowego i atmosfery oraz przegląd metod zapobiegających tym zjawiskom.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Wnioskowanie o wybranych cechach i właściwościach odpadów oraz ich składzie fazowym i chemicznym na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Wykonanie eksperymentów laboratoryjnych dokumentujących przebieg procesów fizykochemicznych zachodzących na składowiskach odpadów. Badania laboratoryjne w zakresie metod immobilizacji toksycznych pierwiastków oraz wybranych związków organicznych i nieorganicznych występujących w odpadach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0,6 × ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,4 × ocena z kolokwium z wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka.
Gonet A. (red.) 2006. Metody przetwarzania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych w aspekcie ich zagospodarowania. Wyd. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków (praca zbiorowa).
Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. Uniw. Przyrod. We Wrocławiu.
G.W. vanLoon., S.J. Duffy. 2008. Chemia środowiska. Wyd. Nauk PWN.
T. Ratajczak, B. Strzelska-Smakowska, 2007: „Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców
w złożach antropogenicznych w ochronie środowiska (na przykładzie powiatu chrzanowskiego).
Poradnik metodyczny”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, Warszawa.
Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bożęcki P., Rzepa G. 2010. Wstępne wyniki badań mineralogiczno-hydrogeochemicznych prowadzonych w rejonie zlikwidowanej Kopalni Węgla Brunatnego „Przyjaźń Narodów” szyb „Babina” w rejonie Łęknicy
(SW Polska). Górnictwo Odkrywkowe, 51,2, 66-69.
górnictwie i geologii. Ofic. Wyd. PWr., Wrocław: 113–121
Bożęcki P., Rzepa G., 2012. Możliwości wykorzystania kopalin towarzyszących z wybranych złóż
surowców skalnych Polski jako komponentów do budowy przesłon hydroizolacyjnych, Górnictwo
Odkrywkowe 53, 1–2: 104–108.
Ratajczak T., Strzelska-Smakowska B., Bazarnik J., Korona W., Krzak M., Rzepa G., Semyrka R., Stolarski
S., Szydłak T.. Wisła E., 2007 – Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców w złożach
antropogenicznych w ochronie środowiska (na przykładzie powiatu chrzanowskiego) – Poradnik
metodyczny. Warszawa: 51 pp.
Ratajczak T., Rzepa G., 2011. Lokalne kopaliny mineralne a możliwości ich wykorzystania w ochronie
środowiska (na przykładzie mazurskich rud darniowych). Inżynieria Ekologiczna 27: 161–169.
Rzepa G., Olkiewicz S., & Ratajczak T., 2004. Skład mineralny i chemiczny przereagowanych rud
darniowych w kontekście uciążliwości dla środowiska naturalnego. Gosp. Sur. Miner. 20, 2: 111–126.
Rzepa G.,Bożęcki P., 2007. Mineral composition of AMD precipitates in the Łęknica region (the Muskau
Arch, Western Poland). Min. Polon. Sp. Pap. 31: 243–246.
Rzepa G., Bajda T., Ratajczak T. 2009. Utilization of bog iron ores as sorbents of heavy metals. Journal of
Hazardous Materials, 162: 1007–1013.
Rzepka P., Bożęcki P., Manecki M., Rzepa G., Bajda T., 2013. The results of multistage liming and
lacustrine chalk application in AMD water reservoir in the Muskau Arch near Łęknica, W Poland.
Geology, Geophysics and Environment, 38, 4: 527–528.
Rzepka P., Walder I.F., Aagaard P., Bożęcki P., Rzepa G., 2014. Sub-sea tailings deposition modeling.
Geology, Geophysics and Environment 40, 1: 123–124.

Informacje dodatkowe:

Brak