Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mineralne surowce odpadowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-208-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Hycnar Elżbieta (hycnar@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Hycnar Elżbieta (hycnar@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Bożęcki Piotr (pbozecki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie pojęcia związane z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami mineralnymi: mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne. OS2A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie właściwości fizykochemicznych i charakterystyki mineralogicznej krajowych mineralnych surowców odpadowych zgromadzonych na hałdach i powstających w trakcie bieżącej eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa: kopalnych paliw stałych, rud Cu, Zn-Pb, Fe, S, surowców skalnych i ceramicznych. OS2A_W08 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student zna metodykę badawczą mineralnych surowców odpadowych, potrafi poprawnie interpretować wyniki badań. OS2A_W12 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić przydatność podstawowych odmian mineralnych surowców odpadowych do wykorzystania w przemyśle, ochronie środowiska, rolnictwie. OS2A_U22 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości praktycznego wykorzystania mineralnych surowców odpadowych (aktualnych i perspektywicznych). OS2A_K05 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie pojęcia związane z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami mineralnymi: mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie właściwości fizykochemicznych i charakterystyki mineralogicznej krajowych mineralnych surowców odpadowych zgromadzonych na hałdach i powstających w trakcie bieżącej eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa: kopalnych paliw stałych, rud Cu, Zn-Pb, Fe, S, surowców skalnych i ceramicznych. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna metodykę badawczą mineralnych surowców odpadowych, potrafi poprawnie interpretować wyniki badań. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić przydatność podstawowych odmian mineralnych surowców odpadowych do wykorzystania w przemyśle, ochronie środowiska, rolnictwie. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości praktycznego wykorzystania mineralnych surowców odpadowych (aktualnych i perspektywicznych). + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

WYKŁADY
1. Mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne – definicje, klasyfikacja. Stan rozpoznania, udokumentowania i wykorzystania mineralnych surowców odpadowych oraz kopalin towarzyszących w Polsce. (2h)
2. Metodyka badań mineralnych surowców odpadowych w określaniu jakości. Możliwości zagospodarowania odpadów mineralnych i kopalin towarzyszących w poszczególnych gałęziach przemysłu, ochronie środowiska i rolnictwie. Wymagania jakościowe (2h)
3. Mineralne surowce odpadowe i kopaliny towarzyszące związane z górnictwem i przeróbką kopalnych paliw stałych, rud Cu, Fe, Zn i Pb, S surowców skalnych i ceramicznych – skład mineralny i chemiczny, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (4h)
4. Mineralne surowce odpadowe powstające podczas energetycznego wykorzystania kopalnych paliw stałych i oczyszczania gazów elektrownianych – charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (2h)
5. Kopaliny i pierwiastki towarzyszące oraz mineralne surowce odpadowe powstające podczas eksploatacji i wzbogacania rud Cu – charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (2h)
6. Kopaliny i pierwiastki towarzyszące oraz mineralne surowce odpadowe powstające podczas eksploatacji i flotacji rud Zn i Pb – charakterystyka mineralogiczno-chemiczna, właściwości fizykochemiczne, możliwości wykorzystania. (2h)
7. Zasady racjonalnej gospodarki odpadami – uwarunkowania ekonomiczne, aktualny stan prawny w Polsce i krajach UE. (1h)

Ćwiczenia audytoryjne:

ĆWICZENIA
1. Charakterystyka odpadów powstających w czasie energetycznego wykorzystania węgla. (2h)
2. Substancja mineralna węgla, transformacje minerałów podczas procesu spalania. (2h)
3. Skład fazowy i chemiczny odpadów paleniskowych pochodzących ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. (3h)
4. Właściwości fizykochemiczne odpadów paleniskowych: pH, uziarnienie, właściwości buforowe, wymywalność względem niektórych kationów i anionów (3h).
5. Możliwości wykorzystania popiołów lotnych w przemyśle, ochronie środowiska i rolnictwie – kryteria jakości, interpretacja wyników badań fazowych i chemicznych. (3h)
6. Prezentacja sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych. Kolokwium zaliczeniowe. (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia i egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Znajomość podstawowych metod badań minerałów i skał.
2. Znajomość składu mineralnego skał skorupy ziemskiej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. K. Galos (red.) 2009: Mineralne surowce odpadowe. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
2. Cz. Rosik-Dulewska, 2006: Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3. T. Ratajczak, 1998: „Hałdy po górnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim. Stan aktualny
i możliwości zagospodarowania”. Instytutu GSMiE PAN, Kraków.
4. T. Ratajczak, B. Strzelska-Smakowska, 2007: „Rola kopalin lokalnych i mineralnych surowców
w złożach antropogenicznych w ochronie środowiska (na przykładzie powiatu chrzanowskiego). Poradnik metodyczny”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, Warszawa.
5. T. Ratajczak (red), 1999: „Masy popiołowo mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym”. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – prace specjalne, zesz. 13.
6. A. Paulo (red), 1995: „Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych”. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak