Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przyrodnicze metody oceny stanu środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-209-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Osoby prowadzące:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o składzie i zasadach funkcjonowania ekosystemów leśnych OS2A_W09, OS2A_W06, OS2A_W05 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna objawy uszkodzenia ekosystemów w wyniku oddziaływania różnych czynników antropogenicznych OS2A_W03, OS2A_W01, OS2A_W02, OS2A_W05, OS2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student umie zaobserwować skutki oddziaływania antropogenicznego na ekosytemy leśne OS2A_U09, OS2A_U16 Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie i docenia rolę stałego dokształcania w pracach nad oceną stanu środowiska OS2A_K07, OS2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę o składzie i zasadach funkcjonowania ekosystemów leśnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna objawy uszkodzenia ekosystemów w wyniku oddziaływania różnych czynników antropogenicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zaobserwować skutki oddziaływania antropogenicznego na ekosytemy leśne - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie i docenia rolę stałego dokształcania w pracach nad oceną stanu środowiska - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Praktyczne zapoznanie z zasadami funkcjonowania ekosystemów i rozpoznawanie oznak wpływu czynników antropogenicznych. Obserwacja reprezentatywnych gatun-ków roślin i ich stopnia wykształcenia jako wskaźników stanu środowiska. Obserwa-cja populacji prostych organizmów żywych w aspekcie odporności gatunkowej na oddziaływanie czynników antropogenicznych. Przykładowe obserwacje wybranych gatunków. Obserwacja malakofauny i badania wybranych osobników. Wykształcenie przyrodniczego sposobu obserwacji środowiska i rejestracji symptomów zmian spo-wodowanych przez czynniki zewnętrzne. Bioindykatory jako biologiczne receptory zmian stanu otaczającego środowiska.
Zasady oceny stanu środowiska na podstawie obserwacji zmian przyrodniczych.
Założenia do opracowania wizualnej oceny stanu środowiska w wyłącznie w oparciu o obserwacje wizualne i liczebność typowych przedstawicieli flory i fauny.

Ćwiczenia projektowe:

Zasady oceny stanu środowiska na podstawie obserwacji zmian przyrodniczych wykonanych w czasie wizji terenowych. Praktyczne zapoznanie z popularnymi przedstawicielami gatunków flory i fauny występujących w okolicy Krakowa.
Wykonanie samodzielnych opracowań (pisemne i w formie prezentacji audiowizualnej) n/t wizualnej oceny stanu środowiska w oparciu o obserwacje i proste, terenowe testy dla terenu nieskażonego a także rejestrację występujących tam rozpoznanych przedstawicieli flory i fauny.
W taki sam sposób zostaje wykonane opracowanie porównanwcze dla terenu podlegającego silnej antropopresji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w zajęciach terenowych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie – średnia ocen poszczególnych zadan
Ocena końcowa równa ocenie z zaliczenia w wyjątkowych przypadkach wyróżniających wyników opracowań może być podwyższona o 0,5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Posiadanie stroju do prac w terenie, środków rejestracji fotograficznej lub filmowej,umiejętności w zakresie montażu materiałów audiowizulnych do prezentacji

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręczniki z zakresu botaniki, entomologii i zoologi dowolnych autorów, klucze do oznaczania roślin, owadów i drobnej fauny leśnej
Materiały własne opracowane w ogrodzie botanicznym, muzeum Zoologii Uj, muzeum przyrodniczym itp.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Tarkowski J. (1995) – Skażenia gleb w Krakowie – Skutki ekologiczne. Problemy ekologiczne Krakowa, z.18, s.15-16. PKE, wyd w kraju “A”

Informacje dodatkowe:

Przedmiot w większości wymiaru czasowego realizowany w warunkach terenowych – zajęcia końcowe w salach wyposażonych w środki audiowizualne dla prezentacji wyników uzyskanych przez poszczególne zespoły