Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychologia społeczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-211-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 - Ma elementarną wiedzę o procesach psychicznych i zna główne sposoby wyjaśniania zjawisk psychologicznych OS2A_W19 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 - Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia z zakresu psychologii społecznej do analizy rzeczywistości społecznej, OS2A_U10 Udział w dyskusji
M_U002 - Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu psychologicznego OS2A_U11 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 - Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych z zakresu analizy wpływu psychologii społecznej na życie społeczne. OS2A_K09 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 - Ma elementarną wiedzę o procesach psychicznych i zna główne sposoby wyjaśniania zjawisk psychologicznych - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia z zakresu psychologii społecznej do analizy rzeczywistości społecznej, - - - - + - - - - - -
M_U002 - Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu psychologicznego - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 - Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych z zakresu analizy wpływu psychologii społecznej na życie społeczne. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

1. Rola psychologii społecznej w wyjaśnianiu zjawisk świata społecznego i rozumieniu zachowań ludzi. Psychologia eksperymentalna a psychologia popularna (zdroworozsądkowa). Wprowadzenie do psychologii społecznej [2 godz.]
2. Jak myślimy o świecie społecznym i postrzegamy innych. Schematy, skrypty, heurystyki [2 godz.]
3. Jak wyjaśniamy zachowania innych i swoje [2 godz.]
4. Postawy i ich zmiana [2 godz.]
5. Skąd się biorą uprzedzenia i jak walczyć z dyskryminacją? [2 godz.]
6. Przejawy wpływu społecznego [4 godz.]
7. Techniki manipulacji i ochrona przed wpływem innych [2 godz.]
8. Czy rodzimy się agresywni? [2 godz.]
9. Prospołeczność, czyli o motywach pomagania innym [2 godz]
10. Kto jest atrakcyjny i dlaczego [2 godz.]
11. Autoprezentacja – manipulacja czy sztuka wywierania wrażenia na innych? [2 godz.]
12. Grupa – dynamika, rozwój, procesy [2 godz.]
13. Podsumowanie zajęć 2

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

a) Opracowanie w parach wybranej lektury, omówienie jej na zajęciach i przygotowanie prezentacji.
b) Przygotowywanie się do zajęć poprzez przeczytanie lektury i aktywny udział w zajęciach.

Uwaga!
W sytuacji, kiedy grupa nie będzie przygotowana do zajęć konwersatoryjnych, prowadzących zastrzega sobie przeprowadzanie każdorazowo przed zajęciami tzw. „wejściówek” oraz na zaliczenie zajęć przeprowadzenie kolokwium ze znajomości lektury.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wojciszke B., 2012, Psychologia społeczna, Warszawa: WN Scholar, rozdz. Poznanie społeczne, ss. 72-74, 89-94; rozdz. Spostrzeganie osób, ss. 134-140; rozdz. Postawy, ss. 200-208, 213-224; rozdz. Stosunki międzygrupowe, ss. 475-476, 480, 483-484, 492-493; rozdz. Wpływ społeczny, ss. 276-290; rozdz. Wpływ społeczny, ss. 290-297; rozdz. Agresja, ss. 375-392; rozdz. Prospołeczność, ss. 350-362; rozdz. Atrakcyjność, ss. 312-321; rozdz. Grupa społeczna, ss. 450-545,464-472;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Grzegorz Ptaszek, 2014, Medialna wielozadaniowość (media multitasking) w świetle badań psychologicznych, [w:] Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 87-102.
2. Grzegorz Ptaszek (współred. Agnieszka Ogonowska), 2013, Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 252.
3. Grzegorz Ptaszek, 2013, Psychologia mediów – historia, obszar badań, perspektywy [w:] Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. nauk., A. Ogonowska, G. Ptaszek. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, ss. 13-33.

Informacje dodatkowe:

Brak