Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obszary chronione w Polsce
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-302-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe elementy ochrony przyrody OS2A_W07, OS2A_W19 Kolokwium
M_W002 Zna aspekty prawne oraz międzynarodowe konwencje w zakresie ochrony przyrody OS2A_W19, OS2A_W20 Kolokwium
M_W003 ma wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych OS2A_W01, OS2A_W04 Kolokwium
M_W004 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych o międzynarodowej randze OS2A_U11, OS2A_W01, OS2A_W08 Kolokwium,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne OS2A_U10, OS2A_U03 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Zna przykłady polskich obszarów chronionych o międzynarodowj randze i znaczeniu OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U09 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe elementy ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne oraz międzynarodowe konwencje w zakresie ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych + + - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory obiektów chronionych o międzynarodowej randze + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka, zna zagrożenia antropogeniczne + + - - - - - - - - -
M_U002 Zna przykłady polskich obszarów chronionych o międzynarodowj randze i znaczeniu - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Międzynarodowe konwencje ochrony przyrody – historia, dzień dzisiejszy i perspektywy rozwoju. (3h)
2.Waloryzacja obszarów chronionych. (1h)
3.Listy obszarów chronionych o zasięgu światowym. (3h)
4.Listy obszarów chronionych o zasięgu europejskim (3h)
5.Ochrona różnorodności gatunkowej. (2h)
6.Rozwój sieci obszarów chronionych o międzynarodowej randze w Polsce – stan obecny, perspektywy (1h)

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Prezentacja Polskich rezerwatów biosfery (11h)
2.Prezentacja obszarów z listy RAMSAR (6h)
3.Prezentacja wybranych obszarów Natura 2000 w Polsce (5h)
4.Obszary planowane i perspektywiczne do wpisu na międzynarodowe listy obiektów chronionych (3h)
5.Transgraniczne obszary chronione (3h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ważona z oceny z testu (60%) i projektu (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy nauk o środowisku
Podstawy wiedzy o ochronie przyrody

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Grzegorczyk M. (red) 2007. Integralna ochrona przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa
Olaczek R. 1994. Problemy ochrony różnorodności biologicznej na poziomie układów ekologicznych. NFOŚ. Warszawa
Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Barniak J., Banaś M. 2015. Wpływ walorów przyrodniczych Babiogórskiego Parku Narodowego na ruch turystyczny. 4 Sympozjum: Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. Cedzyna – Rogów, 7- 9.09.2015

Informacje dodatkowe:

zaliczenie testu – termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe