Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-306-OS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ocena stanu środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, a także potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej OS2A_W15 Praca dyplomowa
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować pracę dyplomową z zakresu Ochrony środowiska wraz z omówieniem uzyskanych wyników OS2A_U10, OS2A_U04, OS2A_U17, OS2A_U09, OS2A_U01, OS2A_U03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U09, OS2A_U01, OS2A_U03 Praca dyplomowa
M_U003 Student posiada umiejętność samokształcenia OS2A_U04, OS2A_U07, OS2A_U05, OS2A_U14 Praca dyplomowa
M_U004 Student umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy dyplomowej wraz z oceną uzyskanych wyników i wnioskami OS2A_U11 Prezentacja,
Referat
M_U005 Student w czasie realizacji pracy dyplomowej dostrzega złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych oraz oddziaływanie proponowanego sposobu rozwiązania na środowisko naturalne OS2A_U18, OS2A_U19, OS2A_U20 Praca dyplomowa,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania OS2A_K01, OS2A_K05 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie ocenia związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie OS2A_K06, OS2A_K04, OS2A_K09 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_K003 Student przygotowując pracę dyplomową myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie ocenia priorytety służące realizacji zaplanowanego zadania OS2A_K08, OS2A_K03, OS2A_K06, OS2A_K04, OS2A_K09 Praca dyplomowa
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, a także potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować pracę dyplomową z zakresu Ochrony środowiska wraz z omówieniem uzyskanych wyników - - - - - - - - - + -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać podstawowe uzasadnione wnioski - - - - - - - - - + -
M_U003 Student posiada umiejętność samokształcenia - - - - - - - - - + -
M_U004 Student umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy dyplomowej wraz z oceną uzyskanych wyników i wnioskami - - - - - - - - - + -
M_U005 Student w czasie realizacji pracy dyplomowej dostrzega złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych oraz oddziaływanie proponowanego sposobu rozwiązania na środowisko naturalne - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania - - - - - - - - - + -
M_K002 Student ma świadomość ważności pozatechnicznych skutków projektowanego zadania oraz właściwie ocenia związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje w tym zakresie - - - - - - - - - + -
M_K003 Student przygotowując pracę dyplomową myśli i działa przedsiębiorczo oraz właściwie ocenia priorytety służące realizacji zaplanowanego zadania - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Tematem pracy dyplomowej inżynierskiego jest zagadnienie, którego opracowanie potwierdza nabycie określonych umiejętności zawodowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów II stopnia na kierunku Ochrona środowiska. Praca dyplomowa to realizacja i udokumentowanie praktycznego przedsięwzięcia badawczego. Obejmuje ona cel i charakterystykę obszaru badań oraz uzyskane wyniki i wnioski. Praca dyplomowa jest realizowana pod kierunkiem opiekuna w trybie systematycznych konsultacji w trakcie trwania II i III semestru studiów.
Egzamin dyplomowy II stopnia (magisterski) obejmuje:
a. egzamin magisterski z zakresu Ochrony środowiska
b. złożenie i rejestrację wykonanej pracy dyplomowej
c. prezentację wyników pracy dyplomowej i dyskusję.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 512 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie pracy dyplomowej 450 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena egzaminu dyplomowego drugiego stopnia jest średnią ważoną oceny pracy dyplomowej (z wagą 0,1), oceny egzaminu magisterskiego (z wagą 0,2) oraz średniej ocen ze studiów (z wagą 0,7)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uzyskanie absolutorium ze studiów II stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak