Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gospodarka wodna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-209-SW-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Ochrona środowiska wodno-gruntowego
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma znajomość regulacji prawnych gospodarki wodnej; ma ogólną wiedzę o celach i zasadach gospodarki wodnej w ujęciu zlewniowym, szczególnie w aspekcie ochrony jakości i ilości wód OS2A_W07, OS2A_W19, OS2A_W08 Kolokwium
M_W002 Ma ogólną wiedzę w zakresie: bilansu wodnogospodarczego, zasobów wód, zapotrzebowania na wodę. Zna szczegółowo zawartość Planu gospodarowania wodą w zlewni – podstawowego instrumentu gospodarki wodnej. OS2A_W18, OS2A_W07, OS2A_W19, OS2A_W08 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę w zakresie naturalnych i antropogenicznych zagrożeń jakości i ilości wód podziemnych oraz powierzchniowych; zna podstawowe metody, narzędzia i instrumenty ochrony ilości wód przed zagrożeniami naturalnymi. OS2A_W18, OS2A_W07, OS2A_W19, OS2A_W08 Kolokwium
M_W004 Ma wiedzę o możliwości wykorzystania modelu DPSIR jako narzędzia w strategii gospodarowania wodą w celu ochrony jej jakości i ilości OS2A_W18, OS2A_W07, OS2A_W19, OS2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować Plan gospodarki wodnej w zlewni wybranej rzeki, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł, szczególnie z Internetu, i jej integracji OS2A_U18, OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U07, OS2A_U19, OS2A_U20 Projekt
M_U002 Potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą wyników opracowanego Planu gospodarowania wodą w zlewni OS2A_U13 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS2A_K09 Projekt,
Referat
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej OS2A_K02 Projekt,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma znajomość regulacji prawnych gospodarki wodnej; ma ogólną wiedzę o celach i zasadach gospodarki wodnej w ujęciu zlewniowym, szczególnie w aspekcie ochrony jakości i ilości wód + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma ogólną wiedzę w zakresie: bilansu wodnogospodarczego, zasobów wód, zapotrzebowania na wodę. Zna szczegółowo zawartość Planu gospodarowania wodą w zlewni – podstawowego instrumentu gospodarki wodnej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie naturalnych i antropogenicznych zagrożeń jakości i ilości wód podziemnych oraz powierzchniowych; zna podstawowe metody, narzędzia i instrumenty ochrony ilości wód przed zagrożeniami naturalnymi. + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę o możliwości wykorzystania modelu DPSIR jako narzędzia w strategii gospodarowania wodą w celu ochrony jej jakości i ilości + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować Plan gospodarki wodnej w zlewni wybranej rzeki, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł, szczególnie z Internetu, i jej integracji - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować i przedstawić prezentację dotyczącą wyników opracowanego Planu gospodarowania wodą w zlewni - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Aspekty prawne gospodarki wodnej, Ramowa Dyrektywa wodna, Prawo wodne.
Podział hydrograficzny Polski i obszary dorzeczy w granicach państwa; podział Polski na regiony wodne oraz na jednostki gospodarowania wodami – jednolite części wód powierzchniowych i jednolite części wód podziemnych.
Cele i zadania gospodarki wodnej w ujęciu zlewniowym, porównanie z celami i zadaniami gospodarki wodno-ściekowej
Bilans wodny naturalny i bilans wodno-gospodarczy.
Zasoby odnawialne wód podziemnych, zasoby dyspozycyjne wód podziemnych, przepływ nienaruszalny rzek; wzajemne relacje.
Stan zasobów wodnych Polski; zapotrzebowanie w wodę w ujęciu branżowym.
Korzystanie z wód naturalnych, pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód.
Podstawowe zagrożenia degradacji jakości i ilości wód podziemnych oraz powierzchniowych w wyniku antropopresji.
Zagrożenie powodziami, jego przyczyny naturalne i antropogeniczne; możliwości przeciwdziałania i ograniczania skutków powodzi.
Zagrożenie suszami, jego przyczyny naturalne i antropogeniczne; możliwości przeciwdziałania i ograniczania skutków suszy.
Rola zapór, zbiorników retencyjnych i polderów w wyrównywaniu przepływu wód powierzchniowych
Strategia gospodarowania wodą w celu ochrony jej jakości i ilości; wykorzystanie modelu DPSIR.
Plan gospodarowania wodą w zlewni – podstawowy instrument nowoczesnej gospodarki wodnej.
Kataster wodny i GIS – niezbędne narzędzia w zarządzaniu zasobami wody.

Ćwiczenia projektowe:

Zapoznanie się z danymi i materiałami źródłowymi dotyczącymi zagadnień gospodarki wodnej w zlewni wybranej rzeki, dostępnymi w Internecie na stronach instytucji związanych z gospodarką wodną. Weryfikacja i analiza zebranych danych i materiałów źródłowych. Opracowanie na podstawie zebranych materiałów Planu gospodarowania wodą w zlewni wybranej rzeki. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej opracowanego Planu gospodarowania wodą w zlewni.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 27 godz
Wykonanie projektu 35 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z oceny kolokwium (50%) i oceny projektu (50%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

- Słownik terminów związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi. Praca zbior. pod red. S. Węglarczyka, 2006 – Monografie Politechniki Krakowskiej, ser. Inżynieria środowiska, nr 339, Kraków
- Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej: www.kzgw.gov.pl/pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115/1229 ze zm.)
- Materiały informacyjne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW): www.kzgw.gov.pl
- Kryk B., Kłos L., Łucka I.A., 2011 – Opłaty i podatki ekologiczne po polsku. Eko-press, Warszawa
- Mikulski Z., 1998 – Gospodarka wodna. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
- Chełmicki W., 2002 – Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
- Foster S., Hirata R., Gomes D., D’Elia M., Paris M., 2002 – Groundwater Quality Protection: A guide for water utilities, municipal authorities and environment agencies. GWMATE, The World Bank, Washington, D.C., 103 p., www.worldbank.org
- Morris BL, Lawrence ARL, Chilton PJC, Adams B, Calow RC and Klinck BA., 2003 – Groundwater and its Susceptibility to Degradation: A Global Assessment of the Problem and Options for Management. Early Warning and Assessment Report Series, RS. 03-3. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya., 126 p., www.unep.org

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Duda R., 2014 – Assessment of disposable groundwater resources for hydraulic fracturing of gas shales in the Lublin Basin (eastern Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 30(4):79–96. DOI 10.2478/gospo-2014-0032
2. Witczak S., Bednarczyk S., Duda R., 1995 – Monitoring regionalny wód podziemnych jako narzędzie oceny jakości wód w odpływie poziemnym do rzek. [w:] Współczesne problemy hydrogeologii Tom VII [red.] J. Szczepańska, R. Kulma, A. Szczepański, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza, p.483-491, Kraków
3. Witczak S., Duda R., Szklarczyk T., Żurek A., 1996 – Bilans wód podziemnych zlewni Koprzywianki [w:]. Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – dokumentacja pracy badawczej wykonanej w ramach zamówienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, będąca częścią pracy Bilans wodnogospodarczy zlewni Koprzywianki – wariant dynamiczny opary o GIS, zleconej przez Ministerstwo Środowiska.

Informacje dodatkowe:

Ogólne zasady obecności na zajęciach i ich zaliczenia określa Regulamin studiów AGH.
Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach – nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania materiału realizowanego na tych zajęciach.
Zasada zaliczenia przedmiotu: kolokwium zaliczeniowe – termin podstawowy; w przypadku uzyskania oceny negatywnej dwa terminy poprawkowe; oceny pozytywnej nie poprawia się.
Z uwagi na konieczność dokumentowania uzyskanych efektów kształcenia kolokwium jest w formie pisemnej.