Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grunty ilaste w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-102-TO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Techniki odnowy środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat składu oraz najważniejszych cech fizykochemicznych gruntów ilastych. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna wybrane procesy i technologie w których stosuje się grunty i minerały ilaste. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania gruntów ilastych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi grunty ilaste klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich zastosowania. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w określaniu cech fizykochemicznych gruntów ilastych. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w stosowaniu gruntów ilastych i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Sprawozdanie
M_K002 Student ma świadomość wpływu stosowania gruntów ilastych na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje Sprawozdanie
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat składu oraz najważniejszych cech fizykochemicznych gruntów ilastych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane procesy i technologie w których stosuje się grunty i minerały ilaste. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania gruntów ilastych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi grunty ilaste klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich zastosowania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w określaniu cech fizykochemicznych gruntów ilastych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w stosowaniu gruntów ilastych i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu stosowania gruntów ilastych na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - + - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Grunty ilaste – skład mineralny i sposoby klasyfikowania. Struktura, chemizm i klasyfikacja minerałów ilastych. Zachowanie się minerałów ilastych przy podwyższaniu temperatury. Grunt ilasty – woda jako układ koloidalny. Ładunek powierzchni cząstek ilastych. Elektryczna warstwa podwójna. Oddziaływania pomiędzy cząstkami. Mikrostruktury w gruntach ilastych. Woda w gruntach ilastych. Uziarnienie i wielkość powierzchni minerałów i gruntów ilastych. Właściwości jonowymienne i sorpcyjne gruntów ilastych. Przykłady zastosowania gruntów ilastych w ochronie środowiska.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Minerały ilaste – struktura i chemizm. Cechy makroskopowe gruntów ilastych. Badanie składu mineralnego gruntów ilastych. Ustalanie składu fazowego gruntu w oparciu o znajomość składu chemicznego i jakościowy skład fazowy. Koagulacja i peptyzacja – próg koagulacji dla różnych gruntów i różnych elektrolitów. Właściwości sorpcyjne i jonowymienne gruntów – oznaczanie CEC. Wpływ pH na pęcznienie swobodne. Powierzchnia rozwinięta gruntów ilastych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmującego całość materiału, oceny za sprawozdania i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr VII. Ukończony przedmiot chemia ogólna, mineralogia, geochemia i gospodarka odpadami. Kalkulator lub inny przyrząd do obliczeń inżynierskich, standardowe okrycie wierzchnie do pracy w laboratorium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bolewski A., Żabiński W. (red.), 1988. Metody badań minerałów i skał.
Galos K. (red.), 2009; Mineralne surowce odpadowe.
Grabowska-Olszewska B. (red.), 1990. Metody badań gruntów spoistych.
Myślińska E., 1998. Laboratoryjne badania gruntów.
Sikora W., Helios-Rybicka E., 1994. Surowce ilaste. Wydaw. AGH.
Stoch L., 1974. Minerały ilaste.
Wyrwicki R., 1988. Analiza derywatograficzna skał ilastych.

Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne i Polskie Normy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Forma odrabiania nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych ustalana indywidualnie z prowadzącym w czasie konsultacji.