Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-105-TO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Techniki odnowy środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań ochrony środowiska. OS2A_W07, OS2A_W02, OS2A_W08 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować raport środowiskowy z działalności danego przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz zaprezentować podsumowanie wyników raportu. OS2A_U12, OS2A_U10, OS2A_U13, OS2A_U07 Projekt
M_U002 Potrafi zastosować akty prawne do zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. OS2A_U06, OS2A_U10, OS2A_U04, OS2A_U07 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. OS2A_K04, OS2A_K03 Projekt
M_K002 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska. OS2A_K07, OS2A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Ma wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań ochrony środowiska. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować raport środowiskowy z działalności danego przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz zaprezentować podsumowanie wyników raportu. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować akty prawne do zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. + - - + - - - - - - -
M_K002 Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Aspekty administracyjno-prawne ochrony środowiska. Finansowanie ochrony środowiska.
2. Rodzaje pozwoleń emisyjnych.
3-4. Prawne aspekty korzystania ze środowiska w sektorach: powietrze, wody, ścieki, powierzchnia ziemi, odpady, hałas, promieniowanie, ochrona organizmów żywych.
5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.
6. Ewidencja i sprawozdawczość.
7. Kompetencje organów administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Ćwiczenia projektowe:

Samodzielne wykonanie projektu dotyczącego obowiązków jakim podlega wybrane przedsiębiorstwo w zakresie ochrony środowiska na podstawie podanych wytycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 13 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, oceny wykonanego projektu, aktywności studenta na ćwiczeniach. Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ekologii, monitoringu środowiska, instrumentów ochrony środowiska (z elementami prawa ochrony środowiska).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualne akty prawne dotyczące ochrony środowiska.
Lipiński A., 2000: Elementy prawa ochrony środowiska. Kantor Wydawniczy “Zakamycze”, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Pierwszy termin zaliczenia na zajęciach końcowych za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia.