Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z technik odnowy środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-109-TO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Techniki odnowy środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Ciszewski Dariusz (ciszewski@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Ciszewski Dariusz (ciszewski@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie przyczyny negatywnych skutków działalności człowieka w systemach wodnych oraz sposobów ich naprawy OS2A_W03, OS2A_W04, OS2A_W01 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Wie na czym polega i potrafi wyznaczyć kierunek renaturyzacji rzek OS2A_W03, OS2A_W04, OS2A_W01 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Zna metody odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych OS2A_W03, OS2A_W04 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W004 Zna metody rekultywacji różnego typu terenów zdegradowanych OS2A_W03, OS2A_W18 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W005 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy OS2A_W14 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu technik odnowy środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji OS2A_U06, OS2A_U04 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł OS2A_U10 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Udział w dyskusji
M_U003 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z zakresu nauk o środowisku Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U004 Potrafi ocenić przydatność oraz dobrać właściwą metodę i narzędzia stosowane w praktyce w celu odnowy środowiska OS2A_U22, OS2A_U20 Kolokwium
M_U005 Umie przygotować sprawozdanie z obserwacji i dyskusji prowadzonych podczas praktyk OS2A_U12, OS2A_U10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji OS2A_K07, OS2A_K05, OS2A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie przyczyny negatywnych skutków działalności człowieka w systemach wodnych oraz sposobów ich naprawy - - - - - - - + - - -
M_W002 Wie na czym polega i potrafi wyznaczyć kierunek renaturyzacji rzek - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych - - - - - - - + - - -
M_W004 Zna metody rekultywacji różnego typu terenów zdegradowanych - - - - - - - + - - -
M_W005 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu technik odnowy środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji - - - - - - - - - - -
M_U002 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - - - - - - - - - - -
M_U003 Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskusjach ze specjalistami z zakresu nauk o środowisku - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi ocenić przydatność oraz dobrać właściwą metodę i narzędzia stosowane w praktyce w celu odnowy środowiska - - - - - - - - - - -
M_U005 Umie przygotować sprawozdanie z obserwacji i dyskusji prowadzonych podczas praktyk - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

Zajęcia obejmują opis i prezentację w terenie działań w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych, kamieniołomów, wyrobisk, cieków wodnych w okolicy Trzebini, Bukowna i Jaworzna oraz na terenie Katowic i Bytomia. Prezentowane są także w wybranych zakładach pracy techniki stosowane w odnowie środowiska (sposoby utylizacji odpadów, możliwości pozyskiwania surowców z odpadów, techniki stosowane w produkcji kwasu azotowego i z nimi związane) oraz prezentowane jest wykorzystanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz techniki hydrofitowego oczyszczania ścieków

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 56 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z kolokwium i sprawozdań

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy chemii, biologii, ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Giziński A. (red.) 2000, Ochrona i rekultywacja jezior. Pol. Klub Ekol.
Jędryka E., 2003 -Renaturyzacja małych cieków nizinnych. Falenty: Wydaw. IMUZ. ss76
Karczewska A. 2008 – Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Uniw. Przyr. Wrocław
Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW. W-wa, 1996
Michalczyk Z. 2000 – Renaturyzacja obiektów przyrodniczych, aspekty ekologiczne i gospodarcze. UMCS
Mioduszewski W. 2003 – Mała retencja. Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego, poradnik. IMUZ
Nita J., Myga-Piątek U. 2006 – Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych. Przegl. Geol. 54, z. 3.
Pullin A.S., 2012 – Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rosik-Dulewska C., 2008 – Podstawy gospodarki odpadam. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Wiśniewski R. 2000 -Metody rekultywacji zbiorników wodnych – stan obecny i perspektywy. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Przysiek 12-14.06.2000
Żelazo J., Popek Z. 2002 – Podstawy renaturyzacji rzek. SGGW

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ciszewski D., Dubicki A. 2008. Reżim hydrologiczny i współczesne przemiany koryta i równiny zalewowej Odry. W: Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.) Współczesne przemiany rzeźby Polski. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, IG UJ, IG i PZ PAN, Kraków, 371-383.
Wyżga B., Ciszewski D. 2010. Hydraulic controls on the entrapment of heavy metal-polluted sediments on a floodplain of variable width, the upper Vistula River, southern Poland. Geomorphology, 117, 272-286.
Ciszewski D. Czajka A., 2015, Human induced sedimentation patterns of a channelized lowland river. Earth Surf. Proc. Landf. 40, 783-795.

Informacje dodatkowe:

Brak