Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wpływ przemysłu na środowisko
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-203-TO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Techniki odnowy środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę związaną z oddziaływaniem najważniejszych gałęzi przemysłu na środowisko. OS2A_W12, OS2A_W03, OS2A_W07, OS2A_W04, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi w zakresie podstawowym integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych. OS2A_U06, OS2A_U04, OS2A_U09, OS2A_U07, OS2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych OS2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska. OS2A_K09, OS2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. OS2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę związaną z oddziaływaniem najważniejszych gałęzi przemysłu na środowisko. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi w zakresie podstawowym integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych. + - - - - + - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska. + - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Ocena jakościowa i ilościowa przemysłu w Polsce. Funkcje przemysłu. Emisja zanieczyszczeń przemysłowych.
Wpływ różnych gałęzi przemysłu (wydobywczy, metalurgiczny, transportowy, energetyczny, spożywczy i in.) na jakość powietrza. Rodzaje i cechy zanieczyszczeń atmosfery. Skutki społeczne emisji pyłów i gazów.
Wpływ przemysłu na środowisko glebowe i powierzchnię Ziemi (deformacje terenu, zmiany systemu hydrogeologicznego i hydrochemicznego, wpływ zasolonych wód kopalnianych na zmiany hydrochemiczne w systemie wód powierzchniowych i podziemnych). Wpływ odpadów górniczych na środowisko wodno-glebowe; wymywanie składników niebezpiecznych. Przemysł górniczy a zanieczyszczenie powietrza i gleb. Wpływ przemysłu hutniczego na środowisko wodno-glebowe.
Wpływ przemysłu chemicznego na zmiany w środowisku wodnym i glebowym.
Wpływ przemysłu wydobywczo-przeróbczego na rośliny.
Choroby zawodowe. Środowiskowe źródła dioksyn, ich migracje oraz oddziaływanie na organizmy.

Zajęcia seminaryjne:

Opracowanie referatów dotyczących kompleksowego oddziaływania różnych gałęzi przemysłu na środowisko w wybranych regionach Polski i Świata.
Opracowanie referatów w formie pisemnej oraz ich prezentacja na zajęciach seminaryjnych.
Dokonanie przez studentów krytycznej oceny merytorycznej oraz formy prezentacji. Dyskusja.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z prezentacji (0.4) i testu zaliczeniowego z treści przedstawionych na wykładach (0.6).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z ogólnie pojętej ochrony środowiska.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Boć J., 2000: Ochrona środowiska.
Jeżowski P., 2000: Ochrona środowiska i ekorozwój.
Karaczun Z., Indeka L., 1999: Ochrona środowiska.
Mazurski K.R., 1998: Podstawy sozologii: kompendium wiedzy o niszczeniu i ochronie środowiska.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Cz. I, II, III.
Wiąckowski S.K., 2000: Przyrodnicze podstawy inżynierii środowiska.
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alicja KICIŃSKA, 2009. Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu Bukowna – Arsenic and thallium in soils and plants in the Bukowno area, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources; nr 40, s. 199–208.
Alicja KICIŃSKA, 2016. Assessment of the road traffic impact on accumulation of selected elements in soils developed on Krynica and Bystrica subunit (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) / Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences; 2016 vol. 11 no. 1, s. 245–254.
Alicja KICIŃSKA, 2011. Formy występowania oraz mobilność cynku, ołowiu i kadmu w glebach zanieczyszczonych przez przemysł wydobywczo-metalurgiczny — Occurrence and mobility of zinc, lead and cadmium in soils polluted by mining and metallurgical industries / Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources, 2011 nr 49, s. 152–162.
Alicja KICIŃSKA, Rafał WÓJCIK, 2011. The influence of Zn−Pb flotation waste & slag on plants-soils system / Acta Environmentalica Universitatis Comenianae; 2011 vol. 19 suppl. 1, s. 164–168.
KICIŃSKA-ŚWIDERSKA A., HELIOS-RYBICKA E., 2003. Bio-geochemical monitoring of soil-plant system at the metallurgical industrial areas / W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3rd SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003, Jagiellonian University. Faculty of Chemistry.
Leokadia BUDEK, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, 1997. Cadmium and its bioavailable forms in soils at the selected industrial areas in Poland, W: Soil quality in relation to sustainable development of agriculture and environmental security in Central and Eastern Europe : advanced research workshop, Puławy, Poland: programme, North Atlantic Treaty Organization. Scientific and Environmental Affairs Division.
Alicja J. KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, 1997. Pb w środowisku glebowym i w wybranych roślinach na terenach oddziaływania przemysłu metalurgicznego — Pb in soils and the selected plants in the areas under the impact of the metallurgical industry, W: Ołów w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne : Warszawa, 6–7 listopada 1997: materiały sympozjum, Komitet Naukowy przy Prezydium PAN ,,Człowiek i Środowisko” [etc.]. Warszawa: 1997. s. 81.
Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, 2003. Tolerancja Zn przez trawy Agrostis capillaris (L.) rosnące na terenach sąsiadujących z ZGH ,,Bolesław” w Bukownie — The zinc resistance of the grass (Agrostis capillaris) growing on surrounding of Zn-smelter at Bukowno area / Archives of Environmental Protection = Archiwum Ochrony Środowiska; 2003 vol. 29 no. 3, s. 149–158.
Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, 2004. Wpływ składu mineralnego i geochemicznego na uwalnianie metali z pyłów przemysłowych z ZGH ,,Bolesław” w Bukownie — Influence of mineralogical and geochemical compositions on the mobility of heavy metals from industrial dusts from ZGH “Bolesław” Bukowno / Geologia: kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; 2004 t. 30 z. 2 s. 191–205.
Alicja J. KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, 1996. Występowanie Zn, Pb i Cd w glebach i roślinach (Agrostis capillaris i Betula pendula) na wybranych terenach oddziaływania przemysłu metalurgicznego, W: Ogólnopolskie sympozjum: ,,Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji”: atmosfera-hydrosfera-litosfera-człowiek: Kraków 26–27. 09. 1996: S. 51–52.

Informacje dodatkowe:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych.