Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria geochemiczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-2-207-TO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Techniki odnowy środowiska
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Helios-Rybicka Edeltrauda (helios@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o możliwych do wykorzystania w inżynierii geochemicznej najważniejszych procesach naturalnych wpływających na migrację zanieczyszczeń, ich rozkład i neutralizację w środowisku. OS2A_W21, OS2A_W01, OS2A_W08, OS2A_W05 Kolokwium
M_W002 Student zna wybrane procesy i technologie oparte na zastosowaniu inżynierii geochemicznej. OS2A_W21, OS2A_W17 Kolokwium
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania inżynierii geochemicznej. OS2A_W19 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi jakościowo i ilościowo scharakteryzować przemiany zanieczyszczeń w wybranych procesach inżynierii geochemicznej i wskazać miejsca ich zastosowania. OS2A_U09, OS2A_U07, OS2A_U01, OS2A_U21 Kolokwium
M_U002 Student potrafi korzystać z najważniejszych metod i technik inżynierii geochemicznej stosowanych w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. OS2A_U23, OS2A_U07, OS2A_U19 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w stosowaniu inżynierii geochemicznej i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji. OS2A_K01, OS2A_K05 Wykonanie projektu
M_K002 Student ma świadomość wpływu stosowania inżynierii geochemicznej na środowisko, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje OS2A_K09 Wykonanie projektu
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie OS2A_K03, OS2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o możliwych do wykorzystania w inżynierii geochemicznej najważniejszych procesach naturalnych wpływających na migrację zanieczyszczeń, ich rozkład i neutralizację w środowisku. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane procesy i technologie oparte na zastosowaniu inżynierii geochemicznej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne wykorzystania inżynierii geochemicznej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi jakościowo i ilościowo scharakteryzować przemiany zanieczyszczeń w wybranych procesach inżynierii geochemicznej i wskazać miejsca ich zastosowania. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z najważniejszych metod i technik inżynierii geochemicznej stosowanych w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w stosowaniu inżynierii geochemicznej i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu stosowania inżynierii geochemicznej na środowisko, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Rozwiązania stosowane w inżynierii geochemicznej. Rozpraszanie (dyspersja), rozcieńczanie w środowisku naturalnym. Podstawowe metody rozpraszania i/lub rozcieńczania – pozytywne i negatywne konsekwencje procesów naturalnych na propagację zanieczyszczeń. Kontrolowany wyciek do środowiska. Rozkład i neutralizacja zanieczyszczeń. Problem kwasu siarkowego w procesach przemysłowych (uboczny produkt procesów metalurgicznych, utlenianie pirytu na hałdach odpadów). Metody remediacji: składowanie, recyrkulacja, neutralizacja; pozytywne i negatywne skutki powyższych rozwiązań. Neutralizacja wapieniem, oliwinitem. Metody odsiarczania spalin i gazów odlotowych w hutnictwie i przemyśle energetycznym. Chemiczne zagęszczanie (koncentracja). Metody transformacji zanieczyszczeń, przykłady. Użycie wapnia, magnezytu, fosforanów. Izolacja zanieczyszczeń w miejscu występowania. Metody fizyczne, metody chemiczne, rola wapienia i minerałów ilastych. Izolacja odpadów radioaktywnych. Immobilizacja chemiczna, podstawianie w sieci minerałów pospolitych, sorpcja powierzchniowa. Użycie zeolitów, montmorillonitu, torfu, węgla brunatnego, fosforanów, perowskitu do immobilizacji pierwiastków radioaktywnych. Skala w inżynierii geochemicznej przy projektowaniu systemów remediacji. Skala mikro (sieć minerału), skala lokalna, skala regionalna, skala globalna. Wybór w inżynierii geochemicznej. Metody proste, metody złożone, kombinacja metod w czasie – przykłady.

Ćwiczenia projektowe:

Obliczanie ilościowe dla prostych rozwiązań do rozcieńczania, rozkładu i neutralizacji, podkoncentrowywania, immobilizacji lub izolowania zanieczyszczeń w środowisku. Określenie podstawowych parametrów kontroli tych układów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 11 godz
Wykonanie projektu 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmującego całość materiału, oceny za projekty i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kalkulator lub inny przyrząd do obliczeń inżynierskich

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Evangelou V.P., 1995. Pyrite oxidation and its control. CRC Press, s. 293.
Reible, D.D., 1999. Fundamentals of environmental engineering. Springer-Lewis, 526 pp.
Reuther, R., 1996. Geochemical approaches to environmental engineering of metals. Springer, 221 pp.
Schuiling, R.D., 1997. Geochemical engineering; taking stock. Journal of environmental Exploration, 1552-1580, Elsevier.

Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne i wybrane Polskie Normy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak