Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-103-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Osoby prowadzące:
dr Tarkowski Jan (tarkowskijp@gazeta.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą podstawy chemii nieorganicznej oraz podstawy wybranych zagadnien chemii organicznej, zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz grup zwiazków chemicznych, przydatną w zakresie zrozumienia podstaw wybranych zagadnień chemii środowiska i zanieczyszczenia środowiska. OS1A_W10 Egzamin
M_W002 Ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie ochrony środowiska oraz zna metody badawcze stosowane w naukach chemicznych i naukach o środowisku. OS1A_W11 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Student posiada praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania prostych analiz jakościowych i oraz chemicznych metod ilościowych OS1A_U08 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii, praw chemicznych, elementów chemii jądrowej i fizykochemii oraz najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych OS1A_U16 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie pracować w grupie i widzi potrzebę podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie podstawowej wiedzy chemicznej OS1A_K02, OS1A_K07, OS1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Referat,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą podstawy chemii nieorganicznej oraz podstawy wybranych zagadnien chemii organicznej, zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz grup zwiazków chemicznych, przydatną w zakresie zrozumienia podstaw wybranych zagadnień chemii środowiska i zanieczyszczenia środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie podstawowych definicji i terminologii w zakresie ochrony środowiska oraz zna metody badawcze stosowane w naukach chemicznych i naukach o środowisku. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada praktyczne umiejętności w zakresie wykonywania prostych analiz jakościowych i oraz chemicznych metod ilościowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii, praw chemicznych, elementów chemii jądrowej i fizykochemii oraz najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student umie pracować w grupie i widzi potrzebę podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie podstawowej wiedzy chemicznej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1 Historia rozwoju chemii od starożytności do Daltona. Teorie budowa materii.
Teoria Daltona jako podstawa współczesnej teorii budowy materii – aktualizacja
2 Rozwój chemii w XIX wieku – prawo okresowości i układ okresowy Mendelejewa. Odstępstwa od prawa okresowości (przyczyny), elektroujemność, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe
Historia poznawania budowy atomu – teorie Thomsona, Rutherforda i Bohra
3 Cząsteczka – budowa, rodzaje wiązań i ich charakterystyka, właściwości związków
4 Podstawowe grupy związków chemicznych – tlenki, zasady, kwasy, sole, amfoteryczność
5 Mol, masa atomowa, masa molowa, jednostka masy atomowej, podstawowe prawa chemiczne
Stechiometria wzoru chemicznego, obliczenia składu ilościowego związku chemicznego
Reakcje chemiczne, rodzaje, sposób zapisu, obliczenia na podstawie reakcji chemicznych
6 Utlenianie i redukcja. Stopień utlenienia – zasady obliczeń.
Reakcje utleniania-redukcji, zasady uzgadniania – bilans elektronowy, dysproporcjonowanie
7 Kinetyka chemiczna – szybkość reakcji, zderzenia efektywne, katalizatory, efekty energetyczne
Statyka chemiczna – prawo działania mas i reguła przekory Le Chateliera
8 Rozpuszczanie, rozpuszczalniki, solwatacja, hydratacja, sposoby wyrażania stężeń
Równowagi w roztworach wodnych, elektrolity, teorie dysocjacji, stała i stopień dysocjacji
9 Moc elektrolitów, prawo rozcieńczeń Ostwalda, iloczyn jonowy wody, pH
Hydroliza, roztwory buforowe, pojemność buforowa, Iloczyn rozpuszczalności
10 Szereg aktywności metali. Szereg napięciowy. Elektrochemiczne źródła energii – ogniwa i akumulatory.
Elektroliza, prawa Faraday’a, zastosowanie elektrolizy. Korozja – rodzaje, zapobieganie.
11 Termodynamika – funkcje stanu, I i II zasada, potencjał termodynamiczny, SEM.
Reguła faz Gibbsa.
12 Promieniotwórczość naturalna, szeregi promieniotwórcze, reguła przesunięć Soddy’ego-Fajansa
13 Kwantowy model budowy atomu, zasada Heisenberga, hipoteza de Broglie’a, równanie Schrodingera, liczby kwantowe, orbitale, zasady zapełniania orbitali
14 Budowa cząsteczki w świetle teorii orbitali molekularnych, rodzaje wiązań, hybrydyzacja. Elementy chemii organicznej, najważniejsze grupy związków, związki organiczne w przyrodzie

Ćwiczenia laboratoryjne:

1 Laboratorium chemiczne i jego wyposażenie. Zapoznanie z przepisami porządkowymi i BHP. Zasady udzielania pierwszej pomocy. Sprawy organizacyjne.
2 Podstawowy sprzęt w laboratorium chemicznym. Woda w laboratorium chemicznym. Odczynniki chemiczne – rodzaje, stopnie czystości – sposób korzystania, kryteria wyboru.
3 Wagi i ważenie. Zastosowanie w praktyce laboratoryjnej i analizie chemicznej.
Stała masa naczyń używanych w ilościowej analizie chemicznej
4 Wyznaczanie ilości cząsteczek wody krystalizacyjnej w CuSO4 x 5 H2O
5 Stężenia – sporządzanie roztworów o różnych stężeniach z substancji stałych
6 Analiza miareczkowa. Miano i inne podstawowe pojęcia. Sprzęt miarowy. Nauka miareczkowania
7 Oznaczanie zasadowości, chlorków, wapnia, magnezu i twardości wody.
8 Kontynuacja oznaczanie zasadowości, chlorków, wapnia, magnezu i twardości wody
9 Pomiary elektrochemiczne – pH i PEW. Zasady kalibracji i użytkowania pH-metrów i konduktometrów. Pomiar pH gleby
10 Zasady analizy jakościowej kationów – pokaz i identyfikacja wybranych jonów
11 Analiza jakościowa kationów – próbki proste – próby wstępne I + II grupa kationów
12 Analiza jakościowa kationów – próbki proste – próby III IV + V grupa kationów
13 Analiza jakościowa kationów – próbki proste – próby wstępne i kationy I-V grupy kationów
14 Zasady analizy jakościowej anionów – wykrywanie anionów: chlorkowego, siarczanowego i octanowego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 180 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 42 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 58 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu, może ona być podwyższona o 0,5 w przypadku uzyskania zaliczenia na oceny 4,0; 4,5 i 5,0 z ćwiczeń laboratoryjnych. Dotyczy to tylko oceny pozytywnej uzyskanej w pierwszym terminie. W drugim terminie ocena końcowa równa jest ocenie z egzaminu. W trzecim terminie ocena końcowa powstaje z obniżonej o 0,5 do 1,0 oceny egzaminu (zależnie od wysokości oceny z zaliczenia). W przypadku oceny 3,0 – nie stosuje się obniżenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość symboli pierwiastków i zasad zapisu wzorów prostych związków chemicznych
Na zajęciach laboratoryjnych obowiązkowe jest posiadanie odzieży ochronnej – bawełnianego chałata, najlepiej w kolorze białym. Kolor ten nie jest obligatoryjny.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Michell J.Sienko & Robert A. Plane – Chemia – podstawy i zastosowania -– 1980, 1999 i późniejsze
Adam Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej – wydanie dowolne
Jerzy Minczewski & Zygmunt Marczenko – Chemia analityczna – wydanie dowolne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
Egzamin – pisemny, dwuczęściowy – test i pytania opisowe.