Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-107-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Wilk-Woźniak Elżbieta (wilk@iop.krakow.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
dr inż. Kuźniakowska-Jasińska Magdalena (magdalena.kuzniakowska@gmail.com)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą powstania i ewolucji życia na Ziemi. OS1A_W04 Egzamin
M_W002 Student potrafi opisać główne taksony. Zna najczęściej występujących na terenie Polski przedstawicieli wybranych grup taksonomicznych. OS1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student rozumie znaczenie poszczególnych grup taksonomicznych w przyrodzie. OS1A_W14, OS1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 Student rozumie i potrafi opisać podstawowe procesy obiegu materii w przyrodzie. OS1A_W04 Egzamin
M_W005 Student zna podstawy fizjologii roślin i zwierząt. OS1A_U07, OS1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
M_W006 Student zna podstawy genetyki. OS1A_U07, OS1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać budowę podstawowych typów komórek budujących organizmy żywe, wskazać ich cechy charakterystyczne oraz zidentyfikować różnice. OS1A_U07, OS1A_W04 Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi korzystać z fachowej literatury, selekcjonować informacje i wypowiedzieć się na zadany temat z zakresu nauk biologicznych. OS1A_K01, OS1A_U03, OS1A_U13, OS1A_U10, OS1A_U02 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U003 Student umie korzystać z podstawowych technik mikroskopowania. Potrafi zaplanować, przeprowadzić i poprawnie zinterpretować eksperyment biologiczny. OS1A_U07, OS1A_U01, OS1A_W13, OS1A_U09, OS1A_U03, OS1A_U16, OS1A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie. OS1A_K02, OS1A_U10 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą powstania i ewolucji życia na Ziemi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisać główne taksony. Zna najczęściej występujących na terenie Polski przedstawicieli wybranych grup taksonomicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie znaczenie poszczególnych grup taksonomicznych w przyrodzie. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student rozumie i potrafi opisać podstawowe procesy obiegu materii w przyrodzie. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna podstawy fizjologii roślin i zwierząt. + - + - - - - - - - -
M_W006 Student zna podstawy genetyki. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać budowę podstawowych typów komórek budujących organizmy żywe, wskazać ich cechy charakterystyczne oraz zidentyfikować różnice. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z fachowej literatury, selekcjonować informacje i wypowiedzieć się na zadany temat z zakresu nauk biologicznych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student umie korzystać z podstawowych technik mikroskopowania. Potrafi zaplanować, przeprowadzić i poprawnie zinterpretować eksperyment biologiczny. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Poziomy organizacji życia.
 2. Związki organiczne i nieorganiczne budujące komórki.
 3. Budowa komórki i jej organelli. Porównanie różnych typów komórek. Replikacja DNA, mitoza i mejoza, transkrypcja i translacja. Oddychanie komórkowe. Fotosynteza.
 4. Początki życia na Ziemi – przegląd współczesnych teorii i poglądów.
 5. Podstawy podziału organizmów żywych na taksony.
 6. Ewolucyjna historia życia na Ziemi. Fizjologiczne i anatomiczne adaptacje do środowiska.
 7. Flora i fauna Polski.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. BHP i podstawy pracy w laboratorium biologicznym.
 2. Podstawy mikroskopii.
 3. Gospodarka wodno-mineralna komórki.
 4. Budowa komórki i jej organelli. Porównanie wybranych typów komórek.
 5. Podstawy fizjologii roślin, część 1.
 6. Podstawy fizjologii roślin, część 2.
 7. Przegląd wybranych organizmów jednokomórkowych.
 8. Podstawy fizjologii zwierząt.
 9. Elementy ekologii i ochrony środowiska.
 10. Wybrane elementy genetyki mendlowskiej.
 11. Kolokwium zaliczeniowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 140 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 43 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (CL), oraz z wykładu kończącego się egzaminem (W).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw biologii w zakresie szkoły średniej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Campbell N.A., Reece J.B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B. 2013. Biologia,
  Dom Wydawniczy Rebis, Poznań
 2. Villee C.A., Berg L.R., Solomon E.P., Martin D.W. 2011. Biologia. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa
 3. Weiner J. 2012. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 5. Pullin A.S. 2013. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN
 6. Futuyma D.J. Ewolucja. 2008. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczenia: 3.
Liczba terminów egzaminu: 3.