Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka II
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-201-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pasicki Lech (pasicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pasicki Lech (pasicki@agh.edu.pl)
mgr Szlachtowska Ewa (szlachto@wms.mat.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie funkcji pierwotnej i metody wyznaczania całki nieoznaczonej. Zna pojęcie całki oznaczonej, niewłaściwej, metody obliczania i zastosowania geometryczne. OS1A_W07 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Zna pojęcie szeregu liczbowego i kryteria zbieżności. OS1A_W07 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W003 Zna pojęcie macierzy, działania na macierzach, rząd, wyznaczniki, zastosowania do układów równań liniowych. OS1A_W07 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W004 Zna działania na wektorach w przestrzeni trójwymiarowej, równania płaszczyzny, prostej i zależności między nimi. OS1A_W07 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności
M_U001 Potrafi obliczyć całki typowych funkcji. Wie jakie są zastosowania i potrafi dokonać obliczeń. OS1A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Potrafi użyć właściwego kryterium do analizy zbieżności szeregu. OS1A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 Umie obliczać wyznaczniki i rozwiązywać układy równań. OS1A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U004 Umie wykonywać działania na wektroach i rozumie ich sens. Potrafi posługiwać się równaniami liniowymi w geometrii. OS1A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie funkcji pierwotnej i metody wyznaczania całki nieoznaczonej. Zna pojęcie całki oznaczonej, niewłaściwej, metody obliczania i zastosowania geometryczne. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna pojęcie szeregu liczbowego i kryteria zbieżności. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna pojęcie macierzy, działania na macierzach, rząd, wyznaczniki, zastosowania do układów równań liniowych. + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna działania na wektorach w przestrzeni trójwymiarowej, równania płaszczyzny, prostej i zależności między nimi. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi obliczyć całki typowych funkcji. Wie jakie są zastosowania i potrafi dokonać obliczeń. + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi użyć właściwego kryterium do analizy zbieżności szeregu. + + - - - - - - - - -
M_U003 Umie obliczać wyznaczniki i rozwiązywać układy równań. + + - - - - - - - - -
M_U004 Umie wykonywać działania na wektroach i rozumie ich sens. Potrafi posługiwać się równaniami liniowymi w geometrii. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

WYKŁADY

1. Funkcja pierwotna, całka, wzory podstawowe – 2 godz.
2. Ogólne metody całkowania. – 2 godz.
3. Całki z funkcji wymiernych, trygonometrycznych, niewymiernych. – 8 godz.
4. Całka oznaczona, całki niewłaściwe, zastosowania. – 4 godz.
5. Szeregi liczbowe, kryteria zbieżnościi.– 4 godz.
6. Macierze, działania na macierzach, rząd macierzy, układy równań, wyznaczniki, macierz odwrotna – 6 godz.
7. Geometria analityczna: iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany, równania płaszczyzny i prostej, wzajemne położenie – 4 godz.

Ćwiczenia audytoryjne:

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE

Rozwiązywanie zadań rachunkowych i prostych problemów dedukcyjnych związanych z tematyką wykładów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 32 godz
Udział w wykładach 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ocen z egzaminu (E) i zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (A):
OK = ( E + A)/2.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. W. Żakowski, W. Kołodziej, T. Trajdos, „Matematyka, seria podręczniki akademickie – eit”, 4 tomy, WNT, Warszawa 1995.
2. W. Stankiewicz, „Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych”, część IB, PWN, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak