Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-202-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sokołowski Tadeusz (tsokol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna procesy rzeźbotwórcze oraz formy rzeźby i ich rozmieszczenia na obszarze Polski OS1A_W02, OS1A_W01 Egzamin
M_W002 Student potrafi rozpoznać i ocenić wpływ człowieka na przebieg procesów rzeźbotwórczych, potrafi też rozpoznawać formy antropogeniczne oraz ocenić geozagrożenia będące skutkiem procesów rzeźbotwórczych OS1A_W14, OS1A_W06, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11 Egzamin
M_W003 Student zna podstawy metodyki badawczej oraz stratygrafii czwartorzędu, paleogeografię oraz ewolucję niektórych elementów środowiska OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W11 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznawać wybrane formy rzeźby i ich genezę na mapach topograficznych, zdjęciach lotniczych i DMT. Potrafi konstruować przekroje geologiczne. Zna najważniejsze skały wieku czwartorzędowego OS1A_U01, OS1A_U09, OS1A_U02 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geomorfologii i geologii czwartorzędu OS1A_U11, OS1A_U13, OS1A_U10, OS1A_U12, OS1A_U02 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne i ekologiczne skutki antropopresji na ukształtowanie powierzchni terenu, potrafi ocenić niektóre z geozagrożeń, potrafi powiązać je z wybranymi problemami ochrony środowiska OS1A_K05, OS1A_K07, OS1A_K04, OS1A_K03, OS1A_K01 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna procesy rzeźbotwórcze oraz formy rzeźby i ich rozmieszczenia na obszarze Polski + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi rozpoznać i ocenić wpływ człowieka na przebieg procesów rzeźbotwórczych, potrafi też rozpoznawać formy antropogeniczne oraz ocenić geozagrożenia będące skutkiem procesów rzeźbotwórczych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawy metodyki badawczej oraz stratygrafii czwartorzędu, paleogeografię oraz ewolucję niektórych elementów środowiska + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozpoznawać wybrane formy rzeźby i ich genezę na mapach topograficznych, zdjęciach lotniczych i DMT. Potrafi konstruować przekroje geologiczne. Zna najważniejsze skały wieku czwartorzędowego - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geomorfologii i geologii czwartorzędu + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne i ekologiczne skutki antropopresji na ukształtowanie powierzchni terenu, potrafi ocenić niektóre z geozagrożeń, potrafi powiązać je z wybranymi problemami ochrony środowiska + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wyróżniki czwartorzędu jako okresu, historia badań, dolna granica czwartorzędu. Zmiany klimatyczne, analiza izotopów tlenu. Podstawy stratygrafii czwartorzędu, kategorie jednostek stratygraficznych i podziały stratygraficzne czwartorzędu w Polsce i wybranych regionów świata. Stratygrafia czwartorzędu w obszarach ekstraglacjalnych. Metody datowań wieku bezwzględnego osadów czwartorzędowych. Ewolucja szaty roślinnej, historia zmian roślinności w czwartorzędzie i podstawy analiz makroszczątków i pyłków. Fauna czwartorzędowa i jej ewolucja, rozwój człowieka. Metody bezpośrednie datowania zdarzeń w czwartorzędzie. Środowiska sedymentacji w czwartorzędzie, osady i metody litologiczne ich badań. Strefa peryglacjalna – powstawanie, rozprzestrzenienie, formy rzeźby zmarzliny wieloletniej i sezonowej, współczesne procesy zmarzlinowe w Polsce. Powstawanie, typy i cechy lodowców, rzeźba polodowcowa, hydrografia lodowców i rzeźba wodnolodowcowa, strefowość rzeźby glacjogenicznej w Polsce: obszar górski, staroglacjalny i młodoglacjalny. Ruchy masowe – ich rodzaje i wpływ na kształtowanie stoków. Wzajemne oddziaływania denudacji i procesów rzecznych. Praca rzek i fluwialne procesy morfotwórcze. Ewolucja rzek, wpływ człowieka na przebieg procesów denudacyjno-fluwialnych. Czwartorzędowe procesy eoliczne. Wiek i występowanie form eolicznych w Polsce oraz współczesne procesy eoliczne. Współczesne pustynie i wpływ działalności człowieka na pustynnienie. Geneza, wiek i występowanie lessów. Denudacja chemiczna, krasowienie i sufozja. Rzeźba obszarów krasowych. Ocena i wskaźniki skrasowienia. Działalność człowieka na obszarach kopalnej i współczesnej rzeźby krasowej. Pseudokras i formy zapadliskowe. Rozwój Bałtyku oraz rzeźba i procesy w jego współczesnej strefie brzegowej. Rozwój i zanik jezior w Polsce, rozwój i degradacja torfowisk, rola jezior i torfowisk w środowisku przyrodniczym Polski. Topograficzny wyraz budowy geologicznej. Rzeźba antropogeniczna. Regionalne zróżnicowanie rzeźby i osadów czwartorzędowych w Polsce.

Ćwiczenia audytoryjne:

Ważniejsze skały wieku czwartorzędowego – litologia, wiek i występowanie w Polsce. Metody badań skał oraz przedstawianie wyników badań i ich interpretacja. Podstawy fotointerpretacji w badaniu rzeźby powierzchni terenu. Analiza rzeźby na mapach topograficznych, zdjęciach lotniczych oraz DMT. Liczbowe mierniki urzeźbienia. Metodyka sporządzania przekrojów geologicznych przez utwory czwartorzędowe i podstawy interpretacji paleorzeźby. Paleogeografia czwartorzędu w Polsce.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,7*ocena z egzaminu + 0,3* ocena ze sprawozdań i sprawdzianu z zajęć projektowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geologii ogólnej i ochrony środowiska

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Allen, P. A., 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wyd. Nauk. PWN S.A. Warszawa.
Galon, R. (red.) 1972. Geomorfologia Polski, t. 2, Niż Polski. PWN. Warszawa.
Klimaszewski, M., (red.) 1972. Geomorfologia Polski. t. 1. Polska południowa, Góry i wyżyny. PWN. Warszawa.
Klimaszewski, M., 1978. Geomorfologia. PWN. Warszawa.
Kozłowski, J. K. & Kozłowski, S. K. (red.) 1983. Człowiek i środowisko w pradziejach. PWN. Warszawa.
Mannion, A. M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wyd. Nauk. PWN S.A. Warszawa.
Migoń, P., 2006. Geomorfologia. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
Mojski, J. E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. PIG. Warszawa.
Mycielska-Dowgiałło, E., Korotaj-Kokoszczyńska, M., Smolska, E. & Rutkowski, J., 2001. Geomorfologia dynamiczna i stosowana. Wydz. Geogr. i Studiów Regionalnych UW. Warszawa.
Starkel, L., (red.) 1991. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN. Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń:
- obecność na zajęciach (dopuszczalne maksymalnie 2 nieobecności)
- oddanie i zaliczenie wszystkich projektów
- uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu (dopuszczalne są wyłącznie trzy terminy uzyskiwania zaliczenia ćwiczeń – jeden podstawowy i dwa poprawkowe)
W przypadku nieobecności na ćwiczeniach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń rysunkowych lub sprawozdań, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od nieobecności.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.
Egzamin jest dwuczęściowy. Jedna obejmuje opis zdjęć (o tematyce omawianej na wykładach), druga odpowiedzi na pytania. W przypadku uzyskania oceny negatywnej tylko z jednej części, w kolejnym terminie wystarczy poprawiać tylko tę część. Ocena pozytywna z jednej części ulega unieważnieniu w przypadku powtarzania przedmiotu. Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach w roku uzyskiwania zaliczenia. Postęp wiedzy powoduje praktycznie coroczne modyfikacje treści wykładów. Zmiany te mieszczą się jednak w ramach zagadnień zamieszczonych w sylabusie.
Pozostałe informacje i wymogi na stronie internetowej Katedry Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej