Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geologia regionalna z elementami geologii historycznej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-203-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Krąpiec Marek (mkrapiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Barniak Joanna (barniak@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geochronologii, korelacji, stratygrafii, zna tabelę geochronologiczną i podstawy jej konstrukcji OS1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna podstawową terminologię związaną z tektoniką i stratygrafią formacji geologicznych OS1A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna rozmieszczenie kontynentów, oceanów w czasie geologicznym, potrafi opisać przebieg orogenez OS1A_W01 Kolokwium
M_W004 Zna historię życia organicznego na Ziemi, potrafi scharakteryzować poszczególne etapy rozwoju życia OS1A_W01 Kolokwium
M_W005 Zna mechanizmy oraz przyczyny największych wymierań w fanerozoiku OS1A_W01 Kolokwium
M_W006 Potrafi scharakteryzować biofacje i związek rozwoju organizmów z powstawaniem skał OS1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Zna i potrafi scharakteryzować poszczególne jednostki geologiczne Polski, potrafi odnieść ich genezę do wydarzeń geologicznych w adekwatnych interwałach czasowych OS1A_U02, OS1A_U09, OS1A_W01 Kolokwium
M_U003 Zna i potrafi scharakteryzować pozycję Polski na tle budowy geologicznej kontynentu europejskiego OS1A_U02, OS1A_U03, OS1A_W01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geochronologii, korelacji, stratygrafii, zna tabelę geochronologiczną i podstawy jej konstrukcji + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawową terminologię związaną z tektoniką i stratygrafią formacji geologicznych + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna rozmieszczenie kontynentów, oceanów w czasie geologicznym, potrafi opisać przebieg orogenez + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna historię życia organicznego na Ziemi, potrafi scharakteryzować poszczególne etapy rozwoju życia + + - - - - - - - - -
M_W005 Zna mechanizmy oraz przyczyny największych wymierań w fanerozoiku + - - - - - - - - - -
M_W006 Potrafi scharakteryzować biofacje i związek rozwoju organizmów z powstawaniem skał + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i potrafi scharakteryzować poszczególne jednostki geologiczne Polski, potrafi odnieść ich genezę do wydarzeń geologicznych w adekwatnych interwałach czasowych + + - - - - - - - - -
M_U003 Zna i potrafi scharakteryzować pozycję Polski na tle budowy geologicznej kontynentu europejskiego + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Geochronologia, stratygrafia, korelacja – podstawowe pojęcia i metodologia badawcza (1 h)
2. Podstawy regionizacji struktur geologicznych – podstawowe pojęcia (1h)
3. Polska na tle struktury geologicznej Europy (1h)
4. Podział Polski na regiony geologiczne (1h)
5. Charakterystyka poszczególnych regionów geologicznych Polski (5h)
6. Powstanie układu słonecznego, Ziemi i najwcześniejsze etapy historii Ziemi (1 h)
7. Charakterystyka wydarzeń geologicznych, sytuacji paleogeograficznej, orogenez i klimatu w poszczególnych interwałach czasowych od archaiku po czwartorzęd (2 h)
8. Struktury geologiczne Polski na tle ewolucji Europy (1h)
9. Rozwój świata organicznego, powstanie życia na ziemi, eksplozja kambryjska, ewolucja świata organicznego w powiązaniu z ewolucją paleoklimatu (2h)

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Geochronologia, stratygrafia, korelacja – podstawowe pojęcia i metodologia badawcza; ćwiczenie (3h)
2. Tabela stratygraficzna (2h)
3. Rozwój świata organicznego, organizmy przewodnie (2h)
4. Polska na tle struktur geologicznych Europy (1h)
5. Charakterystyka jednostek geologicznych Polski (7h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika ze średniej ocen z zaliczenia części ćwiczeniowej i wykładowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw geologii, biologii, geografii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Mizerski W. & Orłowski S., 2002. Geologia historyczna dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Książkiewicz m. et al.,, 1965. Zarys geologii Polski. Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa.
• Sokołowski J., 1990. Geologia regionalna i złożowa. Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa.
• Mizerski w., 2002. Geologia Polski dla geografów. Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa.
• Stupnicka E., 2007. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa.
• Mizerski w., 2009. Geologia Polski. PWN.
• Orłowski S. & Szulczewski M. 1990. Geologia historyczna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
• Orłowski S. (ed.), 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
• Stanley S.M., 2002. Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Van Andel T. H., 1997. Nowe spojrzenie na starą planetę. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Dzik J., 1992. Dzieje Życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN.
• Gould J. S., 2007. Dzieje Życia na Ziemi. Świat Książki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

L. Starkel, D. Michczyńska, M. Krąpiec, W. Margielewski, D. Nalepka, A. Pazdur (2013) – Progress in the Holocene chrono-climatostratigraphy of Polish territory. Geochronometria, 40(1), 1–21.
L. Starkel, Gębica P., Budek A., Krąpiec M., Jacyšyn A., Kalinovyč N. (2009) – Evolution of the lower section of the Strvyaž river valley during the Holocene (foreland of the eastern Carpathians). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43: 5-37.

Informacje dodatkowe:

Brak