Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona przyrody
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-206-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Alexandrowicz Witold (wpalex@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody OS1A_W06, OS1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna aspekty prawne ochrony przyrody w Polsce w oparciu o polski system prawny i regulacje UE OS1A_W11, OS1A_W17 Kolokwium
M_W003 ma podstawowa wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych OS1A_W14, OS1A_W01, OS1A_W04 Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie form i obiektów chronionych, zna zagrożenia antropogeniczne OS1A_U02, OS1A_U09, OS1A_U03 Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory parków narodowych w Polsce, a także obiektów wpisanych na międzynarodowe listy OS1A_U11, OS1A_U12, OS1A_U02 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia i cele ochrony przyrody + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna aspekty prawne ochrony przyrody w Polsce w oparciu o polski system prawny i regulacje UE + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawowa wiedze w zakresie wybranych zagadnień biologii, geologii i geomorfologii obszarów chronionych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie oceniać wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie form i obiektów chronionych, zna zagrożenia antropogeniczne + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi scharakteryzować podstawowe walory parków narodowych w Polsce, a także obiektów wpisanych na międzynarodowe listy - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicje i podstawowe pojęcia, motywy i cele ochrony przyrody,
(1 h)

2. Historia ochrony przyrody na świecie i w Polsce (1 h)

4. Prawo o ochronie przyrody w Polsce – konstytucja, ustawa (1 h)

5. Kompetencje organów państwa w zakresie ochrony przyrody; formy ochrony
przyrody (2 h)

6. Charakterystyka obszarowych i punktowych form ochrony – definicje, sposoby
tworzenia, działalność, udostępnienie, zagrożenia, perspektywy rozwoju (5 h)

7. Ochrona gatunkowa, czerwone księgi, inne formy ochrony (1 h)

8. Prawo międzynarodowe, konwencje, dyrektywy, międzynarodowe formy
ochrony przyrody, organizacje międzynarodowe (3 h)

9. Zagrożenia obiektów i obszarów chronionych i sposoby przeciwdziałania (1h)

Ćwiczenia audytoryjne:

ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:

Charakterystyka obszarów chronionych
- charakterystyka parków narodowych Polski (10 h)
- charakterystyka wybranych parków narodowych świata (3 h)
- międzynarodowe formy ochrony – charakterystyka, przykłady (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z testu zaliczeniowego wykładów (waga 0.8)i zaliczenia ćwiczeń (waga 0.2)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

podstawy nauk o środowisku
Podstawy geologii biologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Alexandrowicz Z. 2006. Framework of European geosites in Poland. Nature Conservation 62 (5): 63-87.

Alexandrowicz Z. 2006. Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. Prz. Geol. 54, 1: 36-41.

Alexandrowicz Z. 2007. Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim i światowym (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Biul. PIG 425: 19-26.

Grzegorczyk M. (red) 2007. Integralna ochrona przyrody. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków

Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red) 2005. Kompendium wiedzy o ekologii. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

Czasopisma – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Aura, Wszechświat

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Alexandrowicz W.P., 1994 – Lista stanowisk światowego dziedzictwa geologicznego zatwierdzona do 1990.01.25. Przegląd Geologiczny 42 (3): 161-163.
Alexandrowicz Z., Krobicki M., Gonera M., Alexandrowicz W.P., 1997 – Projekt powiększenia i dydaktycznego uprzystępnienia rezerwatu przyrody “Skałka Rogoźnicka” na Podhalu. (Project of augementation and educational organization of the Skałka Rogoźncka nature reserve in the Pieniny Klippen Belt). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (4): 58-73.
Alexandrowicz W.P., Urban. J., 2002 – Stanowiska lessowe Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Documentary sites of less in Kozubów Landscape Park. (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 58 (4): 5-36.
Alexandrowicz W.P., 2003 – Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczrowie na Podhalu. (The exposure of calcareous tufa in Gliczarów in the Podhale Basin). (in Polish with English summary). Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (3): 17-31.

Informacje dodatkowe:

Brak