Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biochemia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-207-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Strzebońska Magdalena (mstrzebo@agh.edu.pl)
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad warunkujących powstanie i podtrzymywanie życia. OS1A_W14, OS1A_W10, OS1A_W04 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie charakterystyki najważniejszych składników chemicznych organizmów i ich przemian warunkujących życie. OS1A_W14, OS1A_W10, OS1A_W04 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie przepływu energii w biosferze. OS1A_W14, OS1A_W10, OS1A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych technik badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz potrafi pracować w laboratorium biochemicznym. OS1A_U08, OS1A_W13, OS1A_W15, OS1A_K06, OS1A_U04, OS1A_U07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zidentyfikować związki biologiczne ważne i dokonać ich analizy ilościowej. OS1A_U08, OS1A_U01, OS1A_U16, OS1A_W04, OS1A_U07, OS1A_U11 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. OS1A_K02, OS1A_U01, OS1A_U09, OS1A_U10, OS1A_U02, OS1A_K06, OS1A_U04, OS1A_U03, OS1A_K05, OS1A_U11 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad warunkujących powstanie i podtrzymywanie życia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie charakterystyki najważniejszych składników chemicznych organizmów i ich przemian warunkujących życie. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie przepływu energii w biosferze. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych technik badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz potrafi pracować w laboratorium biochemicznym. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować związki biologiczne ważne i dokonać ich analizy ilościowej. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Przedmiot badań biochemii.
 2. Teorie dotyczące powstania i podtrzymywania życia. Przegląd definicji życia. Pojęcie śmierci i homeostazy.
 3. Skład chemiczny organizmów (makro i mikroelementy, pierwiastki biogenne).
 4. Woda, jej budowa i znaczenie w procesach życiowych. Typy wody. Rodzaje układów wodnych i ich znaczenie w powstaniu i podtrzymywaniu życia.
 5. Budowa, właściwości i funkcje podstawowych związków nieorganicznych i organicznych (aminokwasy, peptydy, białka, cukrowce, lipidy, nukleotydy, kwasy nukleinowe).
 6. Budowa i funkcja błon komórkowych. Typy transportu przez błony.
 7. Wpływ czynników zewnętrznych (zanieczyszczeń środowiska) na strukturę i funkcję wybranych związków chemicznych (denaturacja, mutacje.
 8. Metabolizm (anabolizm, katabolizm.
 9. Typy i znaczenie fosforylacji w procesach metabolicznych.
 10. Enzymy. Podstawy kinetyki enzymatycznej (aktywność enzymatyczna, stała Michaelisa, szybkość maksymalna, czynniki wpływające na aktywność enzymatyczną, specyficzność substratowa enzymów). Pojęcie koenzymu i grupy prostetycznej. Rola witamin w metabolizmie. Typy hamowania reakcji enzymatycznej (kompetycyjne, niekompetycyjne, mieszane).
 11. Przemiany cukrowców (glikoliza, glukoneogeneza, glikogenoliza, glikogenogeneza, szlak pentozofosforanowy).
 12. Przemiany białek i kwasów nukleinowych (replikacja, transkrypcja, translacja, cykl mocznikowy).
 13. Beta oksydacja lipidów.
 14. Cykl Krebsa i łańcuch oddechowy.
 15. Regulacja metabolizmu (hormony).

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Podstawy pracy w laboratorium biochemicznym (obliczenia biochemiczne, sporządzanie roztworów buforowych).
 2. Pojęcie pH i jego rola w podtrzymywaniu życia.
 3. Budowa, właściwości, funkcje i podział aminokwasów. Wykrywanie wybranych aminokwasów (m.in. reakcje ogólne z ninhydryną, z kwasem azotowym(III), reakcja cystynowa, ksantoproteinowa).
 4. Budowa, właściwości, funkcje i podział peptydów i białek. Właściwości wiązania peptydowego. Reakcja biuretowa. Właściwości buforujące aminokwasów i białek. Frakcjonowanie białek, wysalanie, dializa. Denaturacja białek.
 5. Cukrowce. Podział, budowa, właściwości. Wykrywanie cukrów prostych (wybrane barwne reakcje kondensacyjne i reakcje na właściwości redukujące). Wykrywanie skrobi.
 6. Enzymy. Podział i właściwości. Wykrywanie specyficzności substratowej enzymów na przykładzie amylazy ślinowej i inwertazy drożdży. Wyznaczanie szybkości reakcji enzymatycznej na przykładzie katalazy.
 7. Lipidy. Podział, budowa, funkcje i właściwości. Wykrywanie składników fosfolipidów. Mydła i detergenty. Błony modelowe i ich zastosowanie w biotechnologii i medycynie.
 8. Integracja procesów metaboliczych – podsumowanie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (CL) oraz oceny z wykładu kończącego się egzaminem (W) tzn. (CL+W)/2

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw fizjologii i genetyki oraz chemii ogólnej, analitycznej i organicznej (zaliczenie zajęć laboratoryjnych oraz praktycznych z chemii i biologii).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA PODSTAWOWA:

 1. Hames B. D., Hooper N. M. (2006): Krótkie wykłady Biochemia. Wydawnictwo PWN, Warszawa
 2. Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L. (2005): Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Kłyszejko-Stefanowicz L. (1999): Ćwiczenia z biochemii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

LITERATURA POMOCNICZA:

 1. Kozik A., Turyna A. (1995): Molekularne podstawy biologii. Zamkor, Kraków
 2. Murray R. K., Granner D. K., Mayers P. A., Rodwell V. W. (2001): Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczenia: 3.
Liczba terminów egzaminu: 3.