Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy monitoringu środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-209-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wardas-Lasoń 2 Marta (mw@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna zasady lokalizacji monitoringowych stanowisk badawczych i systemy kontroli jakości analiz chemicznych. OS1A_W18, OS1A_W09 Kolokwium
M_W002 Student zna problemy stanu środowiska w Polsce, zwłaszcza w OEZ. OS1A_W11 Prezentacja
M_W003 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań monitoringowych, zwłaszcza Państwowego Monitoringu Środowiska. OS1A_W18, OS1A_W06, OS1A_W05, OS1A_W02, OS1A_W04, OS1A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni wskaźnik środowiskowy do oceny stanu OEZ, poprawnie określa zakres wartości wskaźników jakości środowiska (kwantyfikacja). OS1A_U09, OS1A_U04, OS1A_U03 Prezentacja
M_U002 Student ma umiejętność optymalnego doboru wskaźników zanieczyszczenia komponentów środowiska odpowiednio do przyczyny ekologicznego zagrożenia. OS1A_U01, OS1A_U02, OS1A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność monitorowania środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o zanieczyszczeniu środowiska w celu reagowania by przywrócić jego dobry stan OS1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna zasady lokalizacji monitoringowych stanowisk badawczych i systemy kontroli jakości analiz chemicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna problemy stanu środowiska w Polsce, zwłaszcza w OEZ. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia badań monitoringowych, zwłaszcza Państwowego Monitoringu Środowiska. - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni wskaźnik środowiskowy do oceny stanu OEZ, poprawnie określa zakres wartości wskaźników jakości środowiska (kwantyfikacja). - + - - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność optymalnego doboru wskaźników zanieczyszczenia komponentów środowiska odpowiednio do przyczyny ekologicznego zagrożenia. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność monitorowania środowiska, informowania społeczeństwa i decydentów o zanieczyszczeniu środowiska w celu reagowania by przywrócić jego dobry stan - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Monitoring środowiska – imisji i emisji zanieczyszczeń – pomiar stanu środowiska – jakości środowiska i ilości zasobów
2. Wskaźniki stanu środowiska – lokalne i regionalne „gorące plamy”
3. Państwowy Monitoring Środowiska – bloki, podsystemy, sieci PMŚ
4. Cele i zadania PMŚ – programy PMŚ
5. Jednostki organizacyjne realizujące program PMŚ
6. Monitoring atmosfery
7. Monitoring hydrosfery
8. Monitoring litosfery
9. Wskaźniki zanieczyszczeń środowiska
10. Aparatura sieci pomiarowej monitoringu środowiska
11. System kontroli jakości analiz chemicznych środowiska w ramach PMŚ
12. Zasady lokalizacji monitoringowych stanowisk badawczych
13. System zbierania, przesyłania i przetwarzania danych oraz ewidencji wyników pomiarów
14. Systemy informatyczne, komputerowe bazy danych, metody przedstawiania wyników monitoringu środowiska
15. Test zaliczeniowy

Ćwiczenia audytoryjne:

Modele i badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Określanie wpływu poszczególnych źródeł zanieczyszczeń na stan środowiska. Badania monitoringowe na obszarach ekologicznego zagrożenia w Polsce. Tematy wybieralne – dobór wskaźników zanieczyszczenia komponentów środowiska odpowiednio do przyczyny ekologicznego zagrożenia. Kwantyfikacja zmian jakości środowiska OEZ (Obszarów Ekologicznego Zagrożenia) na przestrzeni 30 lat.
Wykonanie projektu opróbowania (dwuosobowe zespoły) wybranego komponentu środowiska OEZ, z uwzględnieniem ekofizjografii i jej wpływu na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń (wybór odpowiednio do określonego OEZ) w:
1. powietrzu,
2. wodach śródlądowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
3. wodach wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych,
4. wodach powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
5. jednolitych częściach wód powierzchniowych,
6. jednolitych częściach wód podziemnych,
7. zbiorniku zaporowym,
8. osadach rzecznych,
9. osadach jeziornych,
10. gruntach terenów wokół zakładów przemysłowych,
11. gruntach terenów wokół składowisk odpadów,
12. gruntach terenów wzdłuż tras komunikacyjnych,
13. glebach pól uprawnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwiów, aktywności na ćwiczeniach i wykonania projektu opróbowania dla celów badań monitoringowych dotyczącego konkretnego problemu środowiskowego/komponentu OEZ, dwa zaliczone kolokwia, dwie kartkówki, prezentacja projektu, Średnia ważona z uzyskanych ocen (60% wykład, 40% ćwiczenia)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagane wiadomości z zakresu podstawowych zagadnień sozologii, geologii i geomorfologii, ekologii i ochrony przyrody.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wydawnictwa Biblioteki Monitoringu Środowiska;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wykonanie projektu opróbowania (dwuosobowe zespoły) wybranego komponentu środowiska OEZ, z uwzględnieniem ekofizjografii i jej wpływu na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń (wybór odpowiednio do określonego OEZ)