Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z biologii i ekologii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-211-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Aleksander-Kwaterczak Urszula (aleksa@geolog.geol.agh.edu.pl)
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie form ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej OS1A_W02, OS1A_W11 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wpływu czynników klimatycznych na kształtowanie flory i fauny w naturalnym środowisku OS1A_W02, OS1A_W04, OS1A_W11 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać projekt ścieżki dydaktycznej związanej z ochroną środowiska Projekt
M_U002 Student potrafi zdefiniować i rozpoznać piętra roślinności OS1A_U07 Kolokwium
M_U003 Student potrafi oznaczyć wybrane gatunki roślin OS1A_U07 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Student rozumie literaturę z zakresu nauk o środowisku, wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne OS1A_U02, OS1A_U03 Kolokwium,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U005 Student wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł OS1A_U09 Projekt,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji OS1A_K05, OS1A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role OS1A_K02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie form ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej - - - - - - - + - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wpływu czynników klimatycznych na kształtowanie flory i fauny w naturalnym środowisku - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać projekt ścieżki dydaktycznej związanej z ochroną środowiska - - - - - - - + - - -
M_U002 Student potrafi zdefiniować i rozpoznać piętra roślinności - - - - - - - + - - -
M_U003 Student potrafi oznaczyć wybrane gatunki roślin - - - - - - - + - - -
M_U004 Student rozumie literaturę z zakresu nauk o środowisku, wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne - - - - - - - + - - -
M_U005 Student wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji - - - - - - - + - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

Metody ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, wpływ czynników klimatycznych na kształtowanie flory i fauny w naturalnym środowisku – Dolinki Podkrakowskie, Babiogórski Park Narodowy,
Prezentacja, omówienie roli i opracowywanie projektów ścieżek edukacyjnych związanych z ochroną środowiska – rezerwat „Bonarka”, Lasek Wolski.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 30 godz
Wykonanie projektu 0 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen z projektów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy chemii, ekologii i biologii geochemii, ochrony przyrody

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adamski P., 2005 – Skarby przyrody i kultury Krakowa i okolic. Wydawnictwo WAM.
Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gradziński, R., 1972 – Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa. Wydawn. Geologiczne, Warszawa.
Pullin A.S., 2012 – Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Skotnicki J., 2000 – Las wolski przewodnik. Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
Symonides E., 2008 – Ochrona przyrody.Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

An attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encountered — Próba i trudnosci wykonania oceny wpływu antropopresji na stan ekologiczny w ciekach zurbanizowanych Krakowskiego Zespołu Miejskiego (KZM) / Marta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Szymon Jusik, Beata Hryc, Tomasz Zgoła, Marcin Sztuka, Magdalena KACZMARSKA, Michał Mazurek // Journal of Elementology ; ISSN 1644–2296. — 2010 vol. 15 no. 4, s. 725–743.

Phyto- and zooplankton in fishponds contaminated with heavy metal runoff from a lead-zinc mine / Elżbieta Wilk-Woźniak, Agnieszka Pociecha, Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Edward Walusiak // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2011 vol. 40 iss. 4, s. 77–85.

Small effects of a large sediment contamination with heavy metals on aquatic organisms in the vicinity of an abandoned lead and zinc mine / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak // Environmental Monitoring and Assessment ; ISSN 0167-6369. — 2013 vol. 185 iss. 12, s. 9825–9842. — Bibliogr. s. 9839–9842

The effect of long-term contamination by heavy metals on community and genome alterations of Chironomidae (Diptera) in a stream with mine drainage water (southern Poland) / Ewa Szarek-Gwiazda, Paraskeva Michailova, Julia Ilkova, Andrzej Kownacki, Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2013 vol. 42 iss. 4, s. 460–469

Informacje dodatkowe:

Projekty oraz notatniki terenowe powinny zostać oddane do wglądu prowadzącego w terminie nie
przekraczającym 1 tygodnia po zakończeniu zajęć praktycznych.