Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka I
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-301-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę obejmującą podstawy mechaniki klasycznej i relatywistycznej, mechaniki płynów, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu potrzebną do zrozumienia, opisu i analizy zjawisk fizycznych występujących w środowisku oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu wybranych zagadnień ochrony środowiska OS1A_W08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Student zna podstawowe terminy i prawa fizyki stosowane do opisu zjawisk fizycznych w zakresie tzw. fizyki klasycznej i mechaniki relatywistycznej, potrafi rozwiązywać proste zadania dotyczące wyżej wymienionej tematyki. OS1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny OS1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i racjonalny OS1A_K08
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę obejmującą podstawy mechaniki klasycznej i relatywistycznej, mechaniki płynów, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu potrzebną do zrozumienia, opisu i analizy zjawisk fizycznych występujących w środowisku oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu wybranych zagadnień ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna podstawowe terminy i prawa fizyki stosowane do opisu zjawisk fizycznych w zakresie tzw. fizyki klasycznej i mechaniki relatywistycznej, potrafi rozwiązywać proste zadania dotyczące wyżej wymienionej tematyki. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć w sposób analityczny i kreatywny - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i racjonalny - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Mechanika
• Kinetyka punktu materialnego
• Dynamika punktu materialnego
• Siły tarcia
• Praca i energia
• Zasada zachowania energii i pędu
• Ruch obrotowy
• Ruch harmoniczny prosty i tłumiony
• Grawitacja i prawa Keplera
• Ruch falowy
• Fale dźwiękowe

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Mechanika
Rozwiązywanie problemów i zadań z zakresu:
• Wektory i analiza wektorowa
• Ruch postępowy
• Tarcie
• Energia kinetyczna i potencjalna
• Zasada zachowania energii
• Zasada zachowania pędu
• Ruch obrotowy
• Ruch harmoniczny
• Grawitacja i prawa Keplera

Student:
- ma podstawową wiedzę i znajomość algebry potrzebną do rozwiązywania podstawowych zadań z mechaniki klasycznej
- zna podstawowe prawa i zasady mechaniki klasycznej dotyczące ruchu postępowego, obrotowego i harmonicznego
- zna prawo powszechnego ciążenia i prawa Keplera i potrafi na ich podstawie rozwiązywać problemy adekwatne do mechaniki ciał niebieskich np. obliczy masę Ziemi lub innej planety.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 34 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń rachunkowych © obliczana jest następująco: procent uzyskanych punktów na ćwiczeniach przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) OK = 0.6 E + 0.4 C, gdzie E – ocena z egzaminu

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń rachunkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość podstaw algebry liniowej (operacje na wektorach)
• Znajomość rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie podstawowym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 D. Holiday, R. Resnick, Fizyka t. 1, PWN, Warszawa, 1999
2 I. W. Sawieliew, Wykłady z Fizyki 1, PWN, Warszawa, 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowy. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru skutkują brakiem zaliczenia.