Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geostatystyka
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-302-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kokesz Zbigniew (kokesz@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mucha Jacek (mucha@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Wasilewska-Błaszczyk Monika (mwasilewska@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności parametrów geologicznych oraz metod geostatystycznego opisu i modelowania ich zmienności OS1A_W03, OS1A_W07, OS1A_W12 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych procedur interpolacji parametrów geologicznych i szacowania zasobów substancji chemicznych OS1A_W07, OS1A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie korzystać z oprogramowania geostatystycznego dla modelowania i interpretacji zmienności parametrów geologicznych OS1A_U01, OS1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posiada umiejętność szacowania parametrów geologicznych w przestrzeni 2D OS1A_U05 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników. OS1A_U13, OS1A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać poznane metody do rozwiązywania zadań innych dyscyplin naukowych OS1A_K02, OS1A_K08 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej OS1A_K02, OS1A_K08 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie typów zmienności parametrów geologicznych oraz metod geostatystycznego opisu i modelowania ich zmienności + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie podstawowych geostatystycznych procedur interpolacji parametrów geologicznych i szacowania zasobów substancji chemicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie korzystać z oprogramowania geostatystycznego dla modelowania i interpretacji zmienności parametrów geologicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność szacowania parametrów geologicznych w przestrzeni 2D - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować krótką prezentację wyjaśniającą algorytm postępowania i zawierającą interpretację uzyskanych wyników. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wykorzystać poznane metody do rozwiązywania zadań innych dyscyplin naukowych - - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Typy zmienności przestrzennej parametrów geologicznych. Charakterystyka struktury zmienności przestrzennej parametrów przy zastosowaniu semiwariogramów uśrednionych i kierunkowych. Opis anizotropii zmienności parametrów. Geostatystyczne modelowanie zmienności. Weryfikacja poprawności modeli geostatystycznych przy zastosowaniu procedury kroswalidacyjnej. Kriging zwyczajny punktowy, blokowy i poligonowy. Interpolacja wartości parametrów geologicznych przy zastosowaniu krigingu punktowego i blokowego. Konstruowanie i ocena wiarygodności map izoliniowych. Szacowanie zasobów substancji chemicznych przy zastosowaniu krigingu poligonowego. Podstawy geostatystyki nieliniowej. Kriging wskaźnikowy i probabilistyczny. Mapy prawdopodobieństwa przekroczenia dopuszczalnych koncentracji substancji szkodliwych w glebie i wodach podziemnych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Obliczanie semiwariogramów klasycznych, inverted covariance i relatywnych. Opis i interpretacja struktury zmienności parametrów geologicznych. Opis anizotropii zmienności parametrów za pomocą map semiwariogramów kierunkowych. Geostatystyczne modelowanie struktury zmienności i ocena poprawności modeli za pomocą procedury kroswalidacyjnej. Zastosowanie krigingu punktowego i blokowego do interpolacji parametrów geologicznych. Sporządzanie map izoliniowych metodą krigingu zwyczajnego. Zastosowanie krigingu wskaźnikowego do konstruowania map prawdopodobieństwa przekroczenia wartości brzeżnych parametrów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z kolokwium zaliczeniowego, sprawozdań i prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Armstrong, M. (1998): Basic Linear Geostatistics: Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, p. 116.
• Clark I., Harper W.V. (2000): Practical Geostatistics 2000. Ecosse North America Llc, Columbus Ohio, USA.
• Isaaks E. H., Srivastava R. M. (1989): Applied Geostatistics. Oxford University Press, p. 561.
• Mucha J.(1994): Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Kraków, AGH, s. 155.
• Namysłowska – Wilczyńska B. (2006): Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław, s. 356.
• Zawadzki J. (2011): Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna wyd. Polit. Warszawskiej. s. 132

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak