Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena oddziaływania na środowisko
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-303-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOS), organy które w uczestniczą w tej procedurze, rolę OOS w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych procedurze OOS OS1A_W22, OS1A_W02 Kolokwium
M_W002 ma podstawową wiedzę o OOS w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko OS1A_W23, OS1A_W02 Kolokwium
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach oceny stanu środowiska oraz metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć (głównie górniczych) na środowisko OS1A_W01, OS1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji. Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi wykonać Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. OS1A_U11 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie OS1A_K03, OS1A_K09 Kolokwium,
Projekt
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej OS1A_K02 Projekt
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko OS1A_K09 Projekt
M_K004 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania OS1A_K01 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOS), organy które w uczestniczą w tej procedurze, rolę OOS w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych procedurze OOS + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę o OOS w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę o metodach oceny stanu środowiska oraz metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć (głównie górniczych) na środowisko + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; Do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie - - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej - - - + - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i techniki w zakresie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - - - + - - - - - - -
M_K004 ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przemiany procedur OOS od momentu ich powstania. Cele wykonywania OOS
Zasady wykonywania OOS. Kompleksowa ocena skutków wybranych inwestycji górniczych
Metody wykonywania OOS. Analiza wybranych metod z uwzględnieniem możliwości ich stosowania w wybranych rodzajach inwestycji
Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby OOS
Ocena hałasu przemysłowego
OOS w systemie prawnym. Procedura OOS, raport oddziaływania na środowisko, definicja przedsięwzięcia.
Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko planów zagospodarowania przestrzennego, programów, strategii, i planów rozwoju regionalnego OOS w kontekście transgranicznym i obszarów Natura 2000

Ćwiczenia projektowe:

Projekt (tematy ćwiczeń dla małych zespołów, projekty realizowane etapami w ciągu dwóch miesięcy):
• opis przedsięwzięcia
• aktualny stan środowiska
• przewidywany wpływ na środowisko
• rozwiązania alternatywne
• monitoring środowiska wokół przedsięwzięcia
Wspólna dyskusja wyników projektów

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu 60% + praca pisemna 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (2008),
Biblioteka problemów ocen środowiskowych (kilka pozycji) Wydawnictwo EKOKONSULT
Zeszyty Metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak