Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydrogeologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-305-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Czop Mariusz (mariucz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna ogólną charakterystykę procesów hydrogeologicznych, główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Rozumie genezę wód podziemnych. OS1A_W01, OS1A_W11 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat zasad i metod realizacji podstawowych pomiarów hydrometrycznych i interpretacji ich wyników. Zna podstawowe charakterystyki procesów infiltracji, migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych (adwekcja, dyspersja, sorpcja). OS1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_W003 Ma szczegółową wiedzę na temat pięter i poziomów wodonośnych. Rozumie zależność pomiędzy właściwościami skał i parametrami hydrogeologicznymi a filtracją wód podziemnych. OS1A_W01, OS1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Zna ogólną charakterystykę chemiczną wód podziemnych. Przeprowadza proste interpretacje analiz chemicznych wód. Rozumie problem zanieczyszczenia wód przy wskazaniu ognisk zanieczyszczeń. Zna podstawowe metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego. OS1A_W01, OS1A_W11 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie i zinterpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych a na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu. Wykonuje mapę zwierciadła wód podziemnych, przekroje hydrogeologiczne. OS1A_U06, OS1A_U01, OS1A_U04 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. OS1A_U06, OS1A_U01, OS1A_U04 Projekt
M_U003 Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. OS1A_U06, OS1A_U01, OS1A_U04 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Przeprowadza obliczenia migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych metodami analitycznymi. Rozumie powiązanie z chemizmem wód oraz prowadzeniem monitoringu wód podziemnych. OS1A_U01, OS1A_U04 Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. OS1A_K07, OS1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. OS1A_K05, OS1A_K07, OS1A_K09 Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna ogólną charakterystykę procesów hydrogeologicznych, główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Rozumie genezę wód podziemnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę na temat zasad i metod realizacji podstawowych pomiarów hydrometrycznych i interpretacji ich wyników. Zna podstawowe charakterystyki procesów infiltracji, migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych (adwekcja, dyspersja, sorpcja). + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma szczegółową wiedzę na temat pięter i poziomów wodonośnych. Rozumie zależność pomiędzy właściwościami skał i parametrami hydrogeologicznymi a filtracją wód podziemnych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna ogólną charakterystykę chemiczną wód podziemnych. Przeprowadza proste interpretacje analiz chemicznych wód. Rozumie problem zanieczyszczenia wód przy wskazaniu ognisk zanieczyszczeń. Zna podstawowe metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego. + - - + - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie i zinterpretować wyniki hydrogeologicznych pomiarów terenowych a na ich podstawie opracować uproszczony model konceptualny przepływu. Wykonuje mapę zwierciadła wód podziemnych, przekroje hydrogeologiczne. - - - + - - + - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. - - - + - - + - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić prostą interpretację wyników próbnego pompowania. Określa dopływ do urządzeń drenażowych, projektuje prace odwodnieniowe. - - - + - - - - - - -
M_U004 Przeprowadza obliczenia migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych metodami analitycznymi. Rozumie powiązanie z chemizmem wód oraz prowadzeniem monitoringu wód podziemnych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonanych opracowań oraz rozumie możliwe konsekwencje decyzji podejmowanych na ich podstawie. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1) Rola wody w przyrodzie. Obieg wody w cyklu hydrologicznym. Geneza wód podziemnych.
2) Właściwości hydrogeologiczne skał (porowatość, przepuszczalność, odsączalność).
3) Składniki bilansu wodnego. Infiltracja. Przepływ wód w strefie aeracji.
4) Piętra i poziomy wodonośne. Rodzaje warstw wodonośnych.
5) Filtracja wód podziemnych. Prawo Darcy. Współczynnik filtracji.
6) Skład chemiczny wód podziemnych. Wody zwykłe, mineralne, termalne i lecznicze.
7) Metody terenowych badań hydrogeologicznych. Mapy hydrogeologiczne.
8) Próbne pompowania i metody ich interpretacji.
9) Metody laboratoryjnych badań hydrogeologicznych.
10) Urządzenia do poboru wód podziemnych. Wielkość dopływu wód do studni i innych urządzeń
drenażowych. Projektowanie prac odwodnieniowych.
11) Zasoby wód podziemnych dla zlewni lub ujęcia. Obszar spływu wód do ujęcia
11) Zanieczyszczenia wód podziemnych. Ogniska zanieczyszczeń.
12) Migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Adwekcja, dyspersja i sorpcja.
13) Metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego.
14) Monitoring środowiska wodnego.
15) Metodyka tworzenia numerycznych modeli hydrogeologicznych. Specjalistyczne oprogramowanie dla potrzeb hydrogeologii.

Ćwiczenia projektowe:

1) Obliczenia współczynnika filtracji utworów geologicznych. Metody laboratoryjne i empiryczne
2) Interpretacja wyników próbnych pompowań
3) Mapy i przekroje hydrogeologiczne. Tworzenie przykładowej mapy hydroizohips
4) Obliczenia filtracji wód podziemnych. Kierunki przepływu i rzeczywista prędkość przepływu wód podziemnych
5) Obliczenia migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych. Metody analityczne
6) Określanie wielkości dopływu do urządzeń drenażowych. Metody analityczne
7) Skład chemiczny wód podziemnych. Interpretacja danych hydrochemicznych

Zajęcia praktyczne:

1) Projektowanie terenowych badań hydrogeologicznych. Projekt robót geologicznych.
2) Wykonanie terenowych badań hydrogeologicznych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 146 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 43 godz
Udział w zajęciach praktycznych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 13 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w wykładach 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z egzaminu (60%) oraz średnia arytmetyczna zpozostałych rodzajów zajęć (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pazdro Z., Kozerski B., 1990 – Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne.
Kulma R., 1995 – Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych. Wyd. AGH.
Schwartz F.W., Zhang H., 2008 – Fundamentals of Groundwater. Wiley.
Todd D. K., Mays L.W., 2008 – Groundwater Hydrology. Wiley.
Fetter C.W., 2008– Contaminant Hydrogeology. Waveland.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak