Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mikrobiologia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-306-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kostka Anna (anna.j.kostka@gmail.com)
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw wirusologii i bakteriologii. OS1A_W14, OS1A_W13, OS1A_U13, OS1A_W04, OS1A_K01, OS1A_K05 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych metod badań mikrobiologicznych środowiska. OS1A_W14, OS1A_U01, OS1A_W13, OS1A_W04, OS1A_U04, OS1A_U03, OS1A_U07 Egzamin,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie roli mikroorganizmów w procesach biogeochemicznych. OS1A_W14, OS1A_U09, OS1A_U10, OS1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U004 Student potrafi pracować w laboratorium mikrobiologicznym. OS1A_K02, OS1A_W15, OS1A_U16, OS1A_U13, OS1A_K06, OS1A_U04, OS1A_U07 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi mikrobiologii. OS1A_U01, OS1A_W04, OS1A_U02, OS1A_U07 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. OS1A_K02, OS1A_U09, OS1A_W15, OS1A_U16, OS1A_U13, OS1A_U10, OS1A_K06, OS1A_U04, OS1A_K05, OS1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw wirusologii i bakteriologii. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych metod badań mikrobiologicznych środowiska. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie roli mikroorganizmów w procesach biogeochemicznych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U004 Student potrafi pracować w laboratorium mikrobiologicznym. - - + - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi mikrobiologii. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Definicja i rodzaje mikrobiologii, jako nauki. Przedmiot badań mikrobiologii.
 2. Charakterystyka porównawcza komórek prokariotycznych i eukariotycznych.
 3. Podstawy systematyki drobnoustrojów, ich podział i opis najważniejszych grup.
 4. Bezkomórkowe formy infekcyjne i ich rola w kształtowaniu ekosystemów (wiroidy, priony).
 5. Podział i charakterystyka wirusów.
 6. Budowa i właściwości biochemiczne bakterii i grzybów.
 7. Procesy metaboliczne drobnoustrojów: autotrofia, heterotrofia i chemolitotrofia.
 8. Rola mikroorganizmów w cyklach biogeochemicznych i biodegradacji.
 9. Mikrobiologia wody i gleb.
 10. Wykorzystanie drobnoustrojów w ochronie środowiska i zdrowia.
 11. Mikroorganizmy chorobotwórcze dla roślin, zwierząt i ludzi oraz sposoby ochrony przed patogenami.
 12. Oznaczenia mikrobiologiczne w monitoringu środowiska.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Zapoznanie się z zasadami BHP pracy w laboratorium mikrobiologicznym i podstawowymi technikami pracy mikrobiologa.
 2. Podstawy aseptyki.
 3. Pożywki mikrobiologiczne: rola, rodzaje, sposoby przygotowania, przykłady.
 4. Mikroflora skóry i błon śluzowych człowieka.
 5. Badania mikrobiologiczne wód: miano bakterii grupy coli i inne wskaźniki sanitarne.
 6. Badania mikrobiologiczne powietrza.
 7. Badania mikrobiologiczne gleb: wybrane wskaźniki sanitarne i grupy mikroorganizmów.
 8. Metabolizm mikroorganizmów: oznaczanie zdolności mikroorganizmów do rozkładu wybranych związków organicznych.
 9. Barwienie i identyfikacja drobnoustrojów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 143 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (CL) oraz oceny z wykładu kończącego się egzaminem (W).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw taksonomii, chemii organicznej i nieorganicznej, fizjologii i genetyki oraz biochemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA PODSTAWOWA:

 1. Salyers A., Whitt D. (2005): Mikrobiologia. Wydawnictwo PWN, Warszawa
 2. Schlegel H. G. (2009): Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. (2007): Mikrobiologia techniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 4. Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R. (2004): Mikrobiologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 5. Błaszczyk M. (2007): Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

LITERATURA POMOCNICZA:

 1. Kunicki-Goldfinger W. (2007): Życie bakterii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 2. Singleton P. (2000): Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Pawlaczyk-Szpilowa M. (1980): Ćwiczenia z mikrobiologii wody i ścieków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
 4. Petrycka H. (1993): Ćwiczenia z mikrobiologii środowiskowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
 5. Paul E. A., Clark F. E. (2000): Mikrobiologia i biochemia gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczenia: 3.
Liczba terminów egzaminu: 3.