Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie w ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-307-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
dr inż. Haupt Andrzej (haupt@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat najważniejszych technologii i urządzeń stosowanych w ochronie środowiska oraz zanieczyszczeń które przy ich pomocy są usuwane OS1A_W24, OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02, OS1A_W01, OS1A_W21 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne stosowania technologii w ochronie środowiska OS1A_W22, OS1A_W06, OS1A_W20, OS1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wskazać rozwiązania czyniące technologie mniej uciążliwymi dla środowiska OS1A_U09, OS1A_U20, OS1A_U18, OS1A_U04, OS1A_U03, OS1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student zna zasady eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ochronie i oczyszczaniu poszczególnych elementów środowiska oraz potrafi zaproponować proste rozwiązania technologiczne OS1A_U22, OS1A_U20, OS1A_U17, OS1A_U04, OS1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w technologiach ochrony środowiska i związaną z tym potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych OS1A_K01, OS1A_K05 Wykonanie projektu
M_K002 Student ma świadomość wpływu technologii ochrony środowiska na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje OS1A_K09 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat najważniejszych technologii i urządzeń stosowanych w ochronie środowiska oraz zanieczyszczeń które przy ich pomocy są usuwane + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne stosowania technologii w ochronie środowiska + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wskazać rozwiązania czyniące technologie mniej uciążliwymi dla środowiska + + - + - - - - - - -
M_U002 Student zna zasady eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ochronie i oczyszczaniu poszczególnych elementów środowiska oraz potrafi zaproponować proste rozwiązania technologiczne - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w technologiach ochrony środowiska i związaną z tym potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - + - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu technologii ochrony środowiska na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + + - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawy technologii przemysłowych (źródła energii i surowców, zasady technologiczne, podstawowe procesy technologiczne, analiza cyklu życiowego produktów). Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku. Analiza wybranych technologii uciążliwych dla środowiska. Wybrane pierwotne i wtórne metody zapobiegania zanieczyszczaniu atmosfery. Wybrane metody ograniczania emisji zanieczyszczeń. Charakterystyka wybranych procesów stosowanych w ochronie powietrza (absorpcja, adsorpcja, spalanie). Główne źródła zanieczyszczeń wód. Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. Uzdatnianie wody do celów komunalnych oraz przemysłowych. Charakterystyka, klasyfikacja, skład i właściwości ścieków. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Polimery biodegradowalne i surfaktanty. Recykling polimerów i tworzyw sztucznych. Podstawy biotechnologii środowiskowej (wykorzystanie czynników biotycznych do usuwania zanieczyszczeń ze środowiska). Zastosowanie technik membranowych w technologii wody, oczyszczaniu ścieków.

Ćwiczenia audytoryjne:

Dyskusja nt zagadnień omawianych w trakcie wykładu i związanych z opracowywanymi projektami

Ćwiczenia projektowe:

Obliczanie ilości surowców niezbędnych do usunięcia, unieszkodliwienia lub związania zanieczyszczeń w wybranych technologiach ochrony powietrza, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Określenie podstawowych parametrów prostego układu do oczyszczania wody i ścieków.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 13 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium zaliczeniowego, oceny z projektów i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr III, ukończony przedmiot chemia, mineralogia oraz geochemia. Kalkulator lub inne narzędzie do obliczeń inżynierskich

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kowal A.L. (red.), 1997. Odnowa wody.
Kowal A.L., Świderska-Bróż M., 2007. Oczyszczanie wody.
Łomotowski J., 2002. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków.
Piecuch T., 2000. Utylizacja odpadów przemysłowych.
Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami.
Szklarczyk M., 2001. Ochrona atmosfery.

Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak