Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona powietrza
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BOS-1-308-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ochrona Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gruszecka-Kosowska Agnieszka (agnieszka.gruszecka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna budowę i skład chemiczny atmosfery ziemskiej. OS1A_W11, OS1A_W06, OS1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, ich źródła i konsekwencje środowiskowe. OS1A_W11, OS1A_W06, OS1A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna globalne zagrożenia atmosfery i potrafi je scharakteryzować. OS1A_W11, OS1A_W06, OS1A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe wytyczne prawne i rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery. OS1A_W14, OS1A_W24, OS1A_W11, OS1A_W06, OS1A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Określa problemy i formułuje rozwiązania dla poprawy stanu powietrza związane z działalnością człowieka. OS1A_U01, OS1A_U02, OS1A_U03, OS1A_U13 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałej edukacji. OS1A_K01 Sprawozdanie
M_K002 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. OS1A_K02, OS1A_K03 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna budowę i skład chemiczny atmosfery ziemskiej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zanieczyszczenia powietrza, ich źródła i konsekwencje środowiskowe. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna globalne zagrożenia atmosfery i potrafi je scharakteryzować. + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe wytyczne prawne i rozwiązania technologiczne i ekonomiczne dla poprawy stanu atmosfery. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Określa problemy i formułuje rozwiązania dla poprawy stanu powietrza związane z działalnością człowieka. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę stałej edukacji. + + - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Budowa, rola i znaczenie atmosfery ziemskiej. Skład chemiczny powietrza czystego. Definicja i charakterystyka zanieczyszczeń powietrza.
2. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza. Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza (pyły, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny, furany).
3. Globalne zagrożenia atmosfery (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze smog).
4. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze.
5. Monitoring jakości powietrza.
6. Wybrane zagadnienia prawne dot. ochrony powietrza.
7. Handel emisjami.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Przegląd zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem sektorów ich powstawania.
2. Odory, metody oceny uciążliwości zapachowej i dezodoryzacja gazów odlotowych.
3. Odpylacze suche, mokre, elektrostatyczne, filtracyjne.
4. Metody usuwania NOx z gazów odlotowych.
5. Ograniczanie emisji NOx ze źródeł spalania w transporcie.
6. Technologie wstępnego oczyszczania paliw ze związków siarki (fizyczne, chemiczne, biologiczne).
7. Odsiarczanie gazów odlotowych (metody suche, mokre, półsuche, odpadowe, regeneracyjne). Fluidyzacja jako metoda odsiarczania.
8. Metody usuwania CO2 z gazów odlotowych. Sekwestracja CO2.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności, oceny ze sprawozdania i oceny z wygłoszenia referatu.
Zaliczenie wykładów w formie kolkwium.
Ocena końcowa jako średnia oceny z ćwiczeń i oceny z kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na aktualny semestr studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mazur M., 2004: Systemy ochrony powietrza.
Kacperski W.T., 2003: Inżynieria środowiska. Ochrona powietrza.
Wiśniewski H., Kowalewski K., 1997: Ekologia z ochroną i kształtowaniem środowiska.
Czarnecka M., Koźmiński C., 2006: Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery.
Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M., 2007: Wprowadzenie do inżynierii środowiska.
Rup K., 2006: Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.
Szperliński Z., 2002: Chemia w ochronie i inżynierii środowiska.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Współczesne uwarunkowania inżynierii i ochrony środowiska w Polsce — Engineering and
environmental modern contemporary in Poland / Alicja KICIŃSKA, Ewa ADAMIEC, Agnieszka
GRUSZECKA-KOSOWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 115 s.. — (
Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ;
KU 0573). — Bibliogr. s. 105–114, Abstr.
Badane metale ciężkie w wodach i osadach rzecznych oraz glebach w otoczeniu składowisk odpadów
górniczych i hutniczych w Bukownie (Polska) i Mansfeld (Niemcy) — [Investigated heavy metals
in water, sediments and soils in the vicinity of mining and metallurgical waste sites in Bukowno
(Poland) and Mansfeld (Germany)] / Agnieszka GRUSZECKA. — Kraków : Wydawnictwa
AGH, 2011. — 109, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 041) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia
Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 98–110. — ISBN: 978-83-7464-373-3

Informacje dodatkowe:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.